Skip to content
Permalink
Browse files

Noe mer tydelig beskrivelse av varslingskravene

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent 1eaeeaa commit 61f38f03245a7d10a59f18aeabcbd0660e13cfd4
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 begrep/Varsler.textile
@@ -24,11 +24,13 @@ h3. Anbefalt bruk av varsling
Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Mottaker selv.
Mottaker har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.

For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, anbefales følgende instillinger brukes:
For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, skal følgende instillinger brukes:
* Avsender velger selv kanal, "EpostVarsel":EpostVarsel er tilstrekkelig.
* Repetisjoner settes opp til: 0 og 7
** Dette vil medføre at Mottaker får en varsling når brevet blir levert og en påminnelse etter 7 dager dersom Mottaker ikke har skaffet seg tilgang til brevet.

h3. Mer informasjon om varsling

For Digital postmeldinger med varslinger spesifisert på dag 0, som kommer på kveldstid etter at varsling i postkassen er stoppet, så vil dag 0 varselet gå dagen etter. Dette vil ikke forskyve andre varslinger bestilt.
For eksempel:
* Forsendelse sendt kl. 23.00 24.06.2014 uten virkningsdato, blir tilgjengeliggjort i postkassen kl. 23.30 24.06.2014.

0 comments on commit 61f38f0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.