Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

Conflicts:
	SikkerDigitalPost/Aktorer.textile
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 6, 2014
2 parents 45cdede + 29a600b commit 62857ff21f9099c4ddd254a0d8966464e4e975d9
@@ -1,13 +1,33 @@
---
layout: default
title: CollaborationInfo
title: CollabortationInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om samhandlingsmønster for meldingen
- Definisjon := Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| AgreementRef | tns:none-empty-string | 0..1 | Refereanse til PMode.Agreement |
| Service | tns:Service | 1..1 | Verdi i PMode[1].BusinessInfo.Service |
| Action | xsd:token | 1..1 | PMode[1].BusinessInfo.Action |
| ConversationId | xsd:token | 1..1 | Alltid SBDH.InstanceIdentifiser til den opprinnelige DigitalForsendelse meldingen |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:CollaborationInfo>
<eb:AgreementRef>http://begrep.difi.local/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse</eb:AgreementRef>
<eb:Service>SDP</eb:Service>
<eb:Action>FormidleDigitalPost</eb:Action>
<eb:ConversationId>%%SBD.InstanceIdentifier%%</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>
</pre>


@@ -15,8 +15,8 @@ h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| Timestamp | xsd:dateTime | 1..1 | |
| MessageId | tns:none-empty-string | 1..1 | Unik identifikator, satt av MSH |
| RefToMessageId | tns:none-empty-string | 0..1 | Brukes dersom meldingen er relatert til en annen, f.eks som kvittering |
| MessageId | tns:none-empty-string | 1..1 | Unik identifikator, satt av MSH. Kan med fordel benytte SBDH.InstanceIdentifier |
| RefToMessageId | tns:none-empty-string | 0..1 | Brukes dersom meldingen er relatert til en annen. Refererer alltid til MessageId. |

h4. Xml eksempel

@@ -11,3 +11,30 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

Består av to elementer som identifiserer avsender (eb:From) og mottaker (eb:To), som hver har følgende egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| PartyId | "Virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | |
| Role | "Konstant":../Aktorer | 1..1 | Definerer rollen i meldingsutvesklingen |

h4. Kodeverdier for konstanten Role

Role skal benytte URN som angitt i listen over "aktører":../Aktorer. Merk at avsender av en Digital Forsendelse ofte er enten en behandlingsansvarlig (produsent av meldingen) eller databehandler (som formidler meldingen etter avtale med behandlingsansvarlig)

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PartyInfo>
<eb:From>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_PK%%</eb:PartyId>
<eb:Role>urn:sdp:postkasse</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_MF%%</eb:PartyId>
<eb:Role>urn:sdp:meldingsformidler</eb:Role>
</eb:To>
</eb:PartyInfo>
</pre>

@@ -11,3 +11,25 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| PartInfo | PartInfo | 1.. | Beskriver vedlegget |

h4. Kommentar

En SDP forretningsmelding skal alltid ha en PartInfo med referanse til SoapBody, og alternativt en til med referanse til ASIC-E vedlegg

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PayloadInfo>
<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
<eb:PartInfo href="cid:sdp:asic">
<eb:PartProperties>
<eb:Property name="MimeType">application/vnd.etsi.asic-e+zip</eb:Property>
</eb:PartProperties>
</eb:PartInfo>
</eb:PayloadInfo>
</pre>

0 comments on commit 62857ff

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.