Skip to content
Permalink
Browse files

beskrivelse av EHF støtten i postkassen

#181 første utkast til dokumentasjon av EHF støtten i postkassen
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 4, 2016
1 parent 012ed36 commit 630b44cb54eb702ad4b0a447e5cc07c1ba2686e8
@@ -0,0 +1,40 @@
---
layout: default
title: ehf
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: forretningslag

id: Forretningslag/EHF dokument

next: Forretningslag/Sikkerhet

---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := EHF faktura fil
- Datatype := fil

Dersom en melding er levert som ren EHF vil denne vises til posttmottaker uten bruk av nettlesertillegg.
EHF filen vil konverteres til en HTML visning i henhold til Difi sin mal for visning av EHF filer til innbyggere.

Postkasseleverandøren kan ha funksjonalitet for å maskinelt behandle EHF fakturaen for videresending direkte til nettbanken til innbygger.
En slik tjeneste vil da være priset. Se prisoversikt på http://samarbeid.difi.no


h3. Forutsetning ved sending av EHF filer

# Det er kun støtte for å sende EHF faktura
#* Sending av EHF kreditnota er ikke støttet i digital postkasse til innbyggere
# Mimetype for EHF faktura skal være: "application/ehf+xml"
# EHF filen skal alltid være hoveddokument
#* EHF filen kan sendes som vedlegg, men da er det ikke garantert at dette vil kunne vises til innbyggere i annet enn XML format
# Det skal kun sendes en EHF fil i en forsendelse
# Postkasseleverandør vil kun validere EHF filen i henhold til XSD.
#* Det er Avsender sitt ansvar at data i EHF filen er korrekt
# Det skal ikke være embedded vedlegg i EHF filen.
#* Eventuelle vedlegg til EHF filen skal legges som ordinære vedlegg i dokumentpakken
#* Difi kan ikke garantere for at embedded vedlegg i EHF faktura vil vises i postkassene.


@@ -6,7 +6,7 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/HTML dokument

next: Forretningslag/Sikkerhet
next: Forretningslag/EHF dokument

---
{% include variables.html %}
@@ -14,7 +14,7 @@ h2. Innledning
Sikker digital posttjeneste kan i utgangspunktet frakte en hver filtype fra avsender til mottaker.

Det er derimot begrenset hva postkasseløsningene håndterer.
I postkassene er det støtte for PDF og HTML filer og andre formater vil kun være tilgjengelig i postkassene for nedlasting til eget utstyr.
I postkassene er det støtte for PDF, EHF og HTML filer og andre formater vil kun være tilgjengelig i postkassene for nedlasting til eget utstyr.
Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.

Det utføres ingen endringer i innholdet i mottatte dokumenter.
@@ -29,5 +29,6 @@ Generelle regler for alle filer:
Spesielle regler knyttet til de enkelte dokument formatene:

* "HTML dokumenter":html
* "EHF dokumenter":ehf


0 comments on commit 630b44c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.