Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatering av begrep og definisjoner etter gjennomgang av sdp-meldin…

…g.xsd
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 24, 2014
1 parent 1c61108 commit 638e2ae8094bf51dd0cbf7ffc89ec336fa8f09c1
@@ -48,10 +48,10 @@ h3. Konfidensialitet

Dokumentpakken krypteres med en 256-bit AES nøkkel i modus AES/CTR/NoPadding. Det skal genereres en ny nøkkel for hver kryptering av en dokumentpakke. Teller (IV) skal starte på. IV lik null er sikkerhetsmessig ikke et problem fordi den aldri blir gjentatt ettersom nøkkelen bare brukes en gang.

Integriteten til den krypterte dokumentpakken ivaretas av "Dokumentpakke":Dokumentpakke.
Integriteten til den krypterte dokumentpakken ivaretas av "Dokumentpakke":../StandardBusinessDocument/Melding/Dokumentpakke.

Det er avsenders ansvar å generere en AES-nøkkel med tilstrekkelig tilfeldighet. Kilden bør være en sertifisert tilfeldig tall generator (TRNG).

AES-nøkkelen krypteres til mottakers sertifikat som beskrevet i "Dokumentpakke":Dokumentpakke.
AES-nøkkelen krypteres til mottakers sertifikat som beskrevet i "Dokumentpakke":../StandardBusinessDocument/Melding/Dokumentpakke.


@@ -6,7 +6,7 @@ headtitle: Sikker digital post - ASiC

h2. Introduksjon

Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../StandardBusinessDocument/DigitalPostMelding.
Dokumentpakke inngår kun i "DigitalPostMeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding.

"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten. Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: DigitalPostInfo
title: DigitalpostInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -14,9 +14,10 @@ h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Varsler":Varsler | 0..1 | "sdp:Varsler":Varsler |
| "virkningsdato":/Felles/virkningsdato | 0..1 | "xs:date":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date |
| "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1..1 | "xs:int":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#int |
| "virkningsdato":/Felles/virkningsdato | 0..1 | "xs:date":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date |
| "aapningskvittering":/Felles/aapningskvittering | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "ikkeSensitiveHoveddokumenttittel":/Felles/tittel | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "tittel":/Felles/tittel | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "varsler":Varsler | 0..1 | "sdp:Varsler":Varsler |

Tittelen angitt her er en ikke sensitive tittel for hoveddokumentet i meldingen.
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: DigitalPostMelding
title: DigitalpostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -17,5 +17,5 @@ h3. Attributer
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke | 1..1 | "sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke |
| "FysiskPostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskPostInfo":FysiskPostInfo |
| "DigitalPostInfo":DigitalPostInfo | 0..1 | "sdp:DigitalPostInfo":DigitalPostInfo |
| "FysiskpostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskpostInfo":FysiskPostInfo |
| "DigitalpostInfo":DigitalPostInfo | 0..1 | "sdp:DigitalpostInfo":DigitalPostInfo |
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: FysiskPostInfo
title: FysiskpostInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -13,10 +13,12 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
- Kommentar := Beskriver hvilke dager noe skal repeteres etter en definert dag, der "dagerEtter":/Felles/dagerEtter angir hvor mange dager etter tidspunktet det skal repeteres.
dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en bestemt dag.h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "dagerEtter":/Felles/dagerEtter | 0..10 | xsd:nonNegativeInteger |
| "dagerEtter":/Felles/dagerEtter | 0..25 | xsd:nonNegativeInteger |


h4. Xml eksempel
@@ -30,8 +30,8 @@ h3. Meldingstypene
Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../DocumentIdentification og er en av følgende:

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "DigitalPost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalPost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "Digitalost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "Levering":LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "Åpning":AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletMelding | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
@@ -16,7 +16,7 @@
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<Type>Sikkerpost</Type>
<Type>Digitalpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
@@ -37,7 +37,7 @@
<xsd:complexType name="Avsender">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="organisasjon" type="Organisasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="avsenderId" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:element name="avsenderidentifikator" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100" />
@@ -120,12 +120,11 @@
</xsd:simpleType>


<xsd:complexType name="DigitalPostInfo">
<xsd:complexType name="DigitalpostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="mottaker" type="Mottaker" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="aapningskvittering" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false" />
<xsd:element name="sikkerhetsnivaa" type="Sikkerhetsnivaa" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="3" />
<xsd:element name="sikkerhetsnivaa" type="Sikkerhetsnivaa" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="4" />
<xsd:element name="tittel" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

0 comments on commit 638e2ae

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.