Skip to content
Permalink
Browse files

#124 - lagt inn noe initiell informasjon om størrelsen på en forsende…

…lse og hvordan prisen på en forsendelse regnes ut. - har ikke fått sjekket hvordan teksten rendrer.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 31, 2014
1 parent 54e0d62 commit 65870ecb81d07182de26a4edfa690d4cceb5dc0d
@@ -5,9 +5,10 @@ headtitle: Sikker digital post - ASiC
group: forretningslag

id: Forretningslag/Dokumentpakke
next: Forretningslag/Manifest
next: Forretningslag/Langtidslagring

children:
- name: Forretningslag/Langtidslagring
- name: Forretningslag/Manifest
- name: Forretningslag/Dokumentformater
- name: Forretningslag/HTML dokument
@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: Langtidslagring
headtitle: Sikker digital post - ASiC
group: forretningslag

id: Forretningslag/Langtidslagring
next: Forretningslag/Manifest

children:
- name: Forretningslag/Manifest
- name: Forretningslag/Dokumentformater
- name: Forretningslag/HTML dokument
- name: Forretningslag/Sikkerhet

---

h2. Langtidslagring

"Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid.
Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Postkasseleverandørene er forpliktet til å oppbevare innholdet i Dokumentpakken så lenge innbygger ønsker.

Det betyr at følgende langtidsoppbevares i forbindelse med en sending av digital post:

* hoveddokument
* vedlegg
* "Manifest":../../eksempler/sdpManifest.xml
* "META-INF/signatures.xml":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
@@ -14,6 +14,7 @@ children:
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
- name: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur
- name: Forretningslag/ForsendelsesStørrelse

---

@@ -6,7 +6,7 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur

next: Forretningslag/Dokumentpakke
next: Forretningslag/ForsendelsesStørrelse

---

@@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: default
title: Prisen på digital post
headtitle: Sikker digital post - Begreper
group: forretningslag

id: Forretningslag/ForsendelsesStørrelse

next: Forretningslag/Dokumentpakke

---

h2. Hva er prisen på sending av en Digital post?

Kostnadene knyttet til en sending av Digital post er i stor grad knyttet til det innholdet som skal langtidslagres.
Derfor er prisen regnet ut i fra det innhold som postkasseleverandørene er forpliktet til å langtidslagre.
Les mer om hva som langtidslagres hos postkasseleverandørene i seksjonen om "Dokumentpakken":Dokumentpakke/langtidslagring.

Prisen på en forsendelse regnes ut i fra størrelsen på Dokumentpakkens innhold, før det det pakkes ned.

h2. Priser

Se "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no for mer informasjon om konkrete priser.

0 comments on commit 65870ec

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.