Skip to content
Permalink
Browse files

#151 - fjernet omtale av teknisk avsender

bruker begrepet databehandler konsekvent.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 5, 2015
1 parent 5b995fd commit 6679766d39e90623e4a9085e9a4c7da49264179a
Showing with 2 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 begrep/Avsender.textile
  2. +1 −2 forretningslag/Aktorer.textile
@@ -15,7 +15,7 @@ prev: Begreper
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Avsender er den som er ansvarlig for innholdet i forsendelsen.
Kan være forskjellige frå Databehandler og teknisk avsender (for eksempel kan SvarUT være teknisk avsender på vegne av en kommune)
Kan være forskjellige frå Databehandler (for eksempel kan SvarUT være databehandler på vegne av en kommune)

h4. Egenskaper

@@ -23,13 +23,12 @@ table(table table-striped table-condensed).
| Sentralforvalter | urn:sdp:sentralforvalter | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomheter, mottaker og tilbydere av meldingsformidler/postkassetjeneste |
| Innbygger | urn:sdp:innbygger | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Mottaker av postforsendelsen |

Begrepene *Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* har også blitt brukt:
Begrepet *Ansvarlig enhet* har også blitt brukt:

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten, i de tilfeller der det ikke er mulig eller lite hensiktsmessig at interne enheten selv er identifisert som behandlingsansvarlig (ved å ha et eget sertifikat).
*Ansvarlig enhet* blir satt av *Behandlingsansvarlig* ved bruk av en identifikator. Dette gjøres som en del av klargjøring av en postmelding.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er NAV og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

- *Teknisk Avsender* er blitt brukt som et begrep for en databehandler som leverer ebMS 3.0/MSH tjenester som en underleverandør til en databehandler. Dette begrepet er nå erstattet med mulighet for flere databehandlere.

h2. Roller

0 comments on commit 6679766

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.