Skip to content
Permalink
Browse files

Update index.textile

#195 fjernet referanse til slettet side
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 14, 2017
1 parent d4cecaa commit 673f763075316e78cb146822b53556af7b5761b6
Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2 forretningslag/index.textile
@@ -12,7 +12,6 @@ children:
- name: Forretningslag/Aktører
- name: Forretningslag/Forretningsprosess
- name: Forretningslag/SendForAndre
- name: Forretningslag/varsling
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
- name: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur
@@ -30,6 +29,5 @@ table(table table-striped).
| "Sending av digital post":forretningsprosess | Sending av digital post til innbyggere |
| "Sending på vegne av andre":send_paa_vegne_av_andre | Sending av digital post på vegne av andre |
| "Kvitteringer":forretningsprosess_kvittering | Henting av kvitteringer |
| "Varsling":varsling | Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften |
| "Struktur på melding":meldingsformat | ebMS Signalmessage brukt for henting av kvitteringer og signalering av feil |
| "Pris og størrelse":meldingsstorrelse | Priser og utregning av meldingsstørrelse |

0 comments on commit 673f763

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.