Skip to content
Permalink
Browse files

Korrektur av feil innført i StandardBusinessDocumentHeader - Sender/R…

…eceiver nå bedre dokumentert
  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 3, 2014
1 parent d8dfd3b commit 69d63bb2fbeb848104e3f4b60f46e55c6f8cc113
Showing with 71 additions and 23 deletions.
  1. +24 −0 Receiver.textile
  2. +24 −0 Sender.textile
  3. +23 −23 StandardBusinessDocumentHeader.textile
@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: Receiver
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Sluttmottaker i en meldingsprosess
- Kilde := GS1

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| Identifier | 1..1 | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | |

h3. XML eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Receiver>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Receiver>
</pre>
@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: Sender
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Avsender som har initiert en meldingsprosess
- Kilde := GS1

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| Identifier | 1..1 | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | |

h3. XML eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
</pre>
@@ -13,34 +13,34 @@ h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| HeaderVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | sbdh:Sender | Organisasjonsnummeret assosiert med virksomhetssertifikatet som blir benyttet i avsenders MSH formatert etter ISO-6523 standarden ihht "Oasis PartyIdType":http://docs.oasis-open.org/ebcore/PartyIdType/v1.0/PartyIdType-1.0.html, der verdien i tillegg er prefikset med scheme-specific-identifier: |
| Receiver | 1..1 | sbdh:Receiver | Organisasjonsnummeret assosiert med virksomhetssertifikatet som blir benyttet i avsenders MSH formatert etter ISO-6523 standarden ihht "Oasis PartyIdType":http://docs.oasis-open.org/ebcore/PartyIdType/v1.0/PartyIdType-1.0.html, der verdien i tillegg er prefikset med scheme-specific-identifier: |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen |
| Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen |
{background:#ddd}.| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for forsendelsen av Digital Post i Databehandler sitt scope, generert av Avsender |

h3. Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være dataansvarlig og Receiver postboks.

h3. XML eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>

<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
</pre>

0 comments on commit 69d63bb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.