Skip to content
Permalink
Browse files

Mer innledende informasjon om meldingsstrukturen

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 61cce2b commit 6a52a2d75b14d7104484529dbf39a0fb8f91b5e0
@@ -29,12 +29,14 @@ children:

---

h2. Forretningslag

Forretningslaget er bygd opp av følgende kapitler:

table(table table-striped).
| "Aktører":Aktorer | Aktørene i sikker digital post |
| "Forretningsprosess":forretningsprosess | Beskrivelse av flyten av forretningsmeldinger i Sikker digital post |
| "Forretningsprosess":forretningsprosess | Prosess for sending av digital post |
| "Forretningsprosess":forretningsprosess_kvittering | Prosess for henting av kvitteringer |
| "Tilstand":avsender_tilstanddiagram | Tilstandsbeskrivelse for en Sikker digital post forsendelse sett fra Avsender |
| "Forretningsmeldingsstruktur":meldingsformat | Detaljering av forretningsmeldinger |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Forretningsmeldingen som sendes i Sikker digital post |
@@ -59,12 +59,3 @@ h3. Forretningsmeldingsstruktur
</div>
</div>
</div>

h3. Standarder benyttet i grensesnittet

* Integritet ivaretas ved at dokumentene (posten til mottaker) pakkes og signeres iht. "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf fra ETSI. Dette formatet ivaretar integriteten over tid.
* Konfidensialitet fra avsender til mottaker ivaretas ved bruk av "Cryptographic Message Syntax (CMS)":http://tools.ietf.org/html/rfc5652 fra IETF
* "Standard Business Document (SBD)":http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2 fra UN/CEFACT knytter sammen den krypterte pakken med adressering, varsling og annen metadata.

I tillegg brukes følgende standard i forbindelse med transportlaget:
* For transport benyttes meldingsutvekslingsrammeverk iht. "ebMS3/AS4 light client conformance profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835 fra OASIS.
@@ -21,7 +21,7 @@ h2. Sikker Digital Post

Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Sikker Digital Post":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":Aktorer, "Meldingsformidler":Aktorer og "Postkasselverandører":Aktorer.
Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":forretningslag/Aktorer, "Meldingsformidler":forretningslag/Aktorer og "Postkasselverandører":forretningslag/Aktorer.

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.
Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post

id: Oversikt/Arkitektur

next: Oversikt/Struktur
next: Oversikt/Melding

---

@@ -9,6 +9,7 @@ next: Innledning/Arkitektur

children:
- name: Oversikt/Arkitektur
- name: Oversikt/Melding
- name: Oversikt/Struktur

---
@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: Meldingsstruktur
headtitle: Sikker digital post

id: Oversikt/Melding

next: Oversikt/Struktur

---

h2. Meldingesstruktur

Meldingen som sendes i sikker digital post inneholder følgende:

* En Dokumentpakke med dokumenter
* Et Standard business document med informasjon om Dokumentpakken
* eb:Messaging for transport
* Webservice Security for å autentisering og integritet i kommunikasjonen mot Meldingsformidler

Alt sammen er pakken inn i en SOAP konvolutt slik det er beskrevet i tegningen under.

"!(img-responsive)meldingsstruktur_enkel.jpg(Figuren viser en overordnet beskrivelse av meldingen i Sikker digital post)!":meldingsstruktur_enkel.jpg


h3. Standarder benyttet i grensesnittet

* Integritet ivaretas ved at dokumentene (posten til mottaker) pakkes og signeres iht. "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf fra ETSI. Dette formatet ivaretar integriteten over tid.
* Konfidensialitet fra avsender til mottaker ivaretas ved bruk av "Cryptographic Message Syntax (CMS)":http://tools.ietf.org/html/rfc5652 fra IETF
* "Standard Business Document (SBD)":http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2 fra UN/CEFACT knytter sammen den krypterte pakken med adressering, varsling og annen metadata.

I tillegg brukes følgende standard i forbindelse med transportlaget:
* For transport benyttes meldingsutvekslingsrammeverk iht. "ebMS3/AS4 light client conformance profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835 fra OASIS.


0 comments on commit 6a52a2d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.