Skip to content
Permalink
Browse files

Fjernet utkommenterte seksjoner: Feil, Duplikatmelding, Filekilde.

  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 30, 2014
1 parent 18c3aee commit 6b200b5ac3060f6635524ca222149f77b74a664b
Showing with 7 additions and 63 deletions.
  1. +0 −15 eksempler/sdpKvittering-duplikat.xml
  2. +5 −7 eksempler/sdpKvittering-feil.xml
  3. +2 −41 xsd/sdp-kvittering.xsd

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -1,13 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kvittering
<feil
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-kvittering.xsd ">
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-feil.xsd ">

<tidspunkt>2014-05-19T12:00:00</tidspunkt>
<feil>
<kilde>KLIENT</kilde>
<informasjon>Ugyldig PDF</informasjon>
</feil>
<feiltype>KLIENT</feiltype>
<detaljer>Ugyldig PDF</detaljer>

</kvittering>
</feil>
@@ -9,8 +9,6 @@
<xsd:element name="levering" type="Levering"/>
<xsd:element name="aapning" type="Aapning"/>
<xsd:element name="varslingfeilet" type="Varslingfeilet"/>
<!-- <xsd:element name="duplikatMelding" type="DuplikatMelding"/>
<xsd:element name="feil" type="Feil"/> -->
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
@@ -30,18 +28,7 @@
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<!-- <xsd:complexType name="DuplikatMelding">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Signaliserer at mottaker har åpnet meldingen. Sendes kun dersom
avsender har bestilt åpningskvittering.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="originalKvittering" type="Kvittering"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
-->

<xsd:complexType name="Varslingfeilet">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
@@ -59,33 +46,7 @@
<xsd:enumeration value="EPOST"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- <xsd:complexType name="Feil">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="kilde" type="Feilkilde" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="informasjon" type="Feilinformasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Feilkilde">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="KLIENT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er KLIENT, er feilen relatert
til input og kan ikke sendes på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SERVER">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dersom kilden til feil er SERVER, er feilen forbigående
og klienten kan forsøke å sende samme forespørsel på ny.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
-->

<xsd:simpleType name="Beskrivelse">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="1000"/>

0 comments on commit 6b200b5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.