Skip to content
Permalink
Browse files
Legger til printinstruksjoner i xsden
Liste av instruksjoner knyttet til print. Gyldige verdier avtales mellom
avsender og printleverandør.
  • Loading branch information
kjetilsbl committed Apr 17, 2018
1 parent 1449d47 commit 6b50d12e83688f84ef945a042af82c5d4d06fdc9
Showing with 33 additions and 7 deletions.
  1. +6 −0 eksempler/sdpMelding-print.xml
  2. +27 −7 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -83,6 +83,12 @@
</norskAdresse>
</mottaker>
</retur>
<printinstruksjoner>
<printinstruksjon>
<navn>returkonvolutt</navn>
<verdi>true</verdi>
</printinstruksjon>
</printinstruksjoner>
</fysiskPostInfo>

<dokumentpakkefingeravtrykk>
@@ -219,9 +219,16 @@
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="printinstruksjoner" type="Printinstruksjoner" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Liste av instruksjoner knyttet til print. Gyldige verdier avtales mellom avsender og printleverandør.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FysiskPostadresse">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
@@ -236,18 +243,18 @@
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FysiskPostRetur">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="postHaandtering" type="FysiskPostReturhaandtering" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="mottaker" type="FysiskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" >
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Returpost blir adressert hit.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Utskriftsfarge">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="SORT_HVIT" />
@@ -261,14 +268,14 @@
<xsd:enumeration value="B"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="FysiskPostReturhaandtering">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="DIREKTE_RETUR"/>
<xsd:enumeration value="MAKULERING_MED_MELDING"/>
</xsd:restriction>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="NorskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
@@ -334,4 +341,17 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Printinstruksjoner">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="printinstruksjon" type="Printinstruksjon" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Printinstruksjon">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="navn" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="verdi" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>

0 comments on commit 6b50d12

Please sign in to comment.