Skip to content
Permalink
Browse files
sdpMelding.xml oppdatert etter gjennomgang med leverandørene, endring…
…ene er ikke reflektert i begrepskatalogen.
  • Loading branch information
Arne Berner committed Mar 18, 2014
1 parent a78e078 commit 6c1b44eba584afad945536a53463dbfdeba35608
Showing with 59 additions and 45 deletions.
  1. +0 −2 Varsel.textile
  2. +59 −43 xsd/sdpMelding.xml
@@ -5,8 +5,6 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Varsel

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker om at det er mottatt en melding
@@ -1,45 +1,66 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- legg inn versjon i namespace for skjema -->
<sdp:Melding xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema" xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<!--
MELDINGSID for meldingen GUID, hvor skal den legges?
PRIORITET for meldingen legges inn i StandardBusinessDocument eller i ebMS 3.0
-->

<sdp:Mottaker>
<!-- sikre at det er en choice for å utvide med virksomheter som Mottaker -->
<dk:Person>
<!-- gjenbruke svaret frå kontaktregisteret, evt supplert med adresseinfo for fysisk post -->
</dk:Person>
<sdp:PostAdresse>

<!-- Posten gir et forslag til dataformat for adressering til PRINT -->
</sdp:PostAdresse>
</sdp:Mottaker>


<sdp:Avsender>
<!-- Primært for visning - kan avvike frå sender i SBDH, men må korrospondere med org i payload/melding -->
<sdp:Identifikator autoritet="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</sdp:Identifikator>
<sdp:Navn>
<sdp:Tekst lang="no">Leikanger kommune</sdp:Tekst>
</sdp:Navn>
<!---
Avsender:
- støtte for at en Avsender kan sende på veien av en annen
- virksomhet-X kan sende på veiene avsenderID-Y
- virksomhet X har ikke akseptert bruksvilkår og ikke opprettet i Sikker Digital Post
- virksomhet X sitt OrgNr hentes fra sertifikatet som har signert meldingen, og dermed ikke en del av sdpMelding.
- Avsender skal ikke har et forhold til postkasse interne adresser
- Avsender skal identifisere seg med Avsenderid
-- får opprettet en offentlig AvsenderID/AktørID i SDP opprettet av Difi
-
- Avsender skal ha et felt for faktureringsid, 0..1, kan det være ehfID, sjekk med ehfFaktura
-->
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
<sdp:ehfFakturaRef>min faktura referanse</sdp:ehfFakturaRef>

</sdp:Avsender>
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
<sdp:DokumentDato>2013-02-19T05:10:10Z</sdp:DokumentDato>
<!-- Åpningstidspunkt -->
<sdp:Sikkerhetsnivaa>3</sdp:Sikkerhetsnivaa>
<!-- Åpningstidspunkt -->
<!-- er tidligste tidspunkt for publisering. Publisering skjer så raskt som mulig etter dette -->
<!-- -SLA avgjør hvor lang tid postkassene har på å publisere dette etter tidspunktet -->
<!-- - Tidspunkt fjernes, bare dato -->
<!-- -Ikke obligatoriske -->
<!-- viktig å spesifisere tydelig også i forhold til SLA kravene -->
<!-- spesifisere avvikshåndtering dersom Innbygger har stengt sin postkasse i perioden før virkningsdato -->
<sdp:virkningsdato>2013-02-19</sdp:virkningsdato>
<sdp:sikkerhetsnivaa>3</sdp:sikkerhetsnivaa>
<sdp:Varsel>
<sdp:VarslingsProfil>NormalKanAkkumulere</sdp:VarslingsProfil>
<!--
--
- kanal: SMS eller EPOST
- Tidspunkt: dager, antall dager etter virkningsdato, 0 = samme dag som tilgjengeliggjøring
- varslinger på epost kan slåes sammen med andre varslinger
- definere en maks lengde på epost/sms tekster, 255 maks lengde
- teksten kommer i tillegg til avsender navn og ikkeSensitivTittel ihvertfall på epost
-->
<sdp:Varsel kanal="EPOST" tidspunkt="0,1,3,5,30">Vedtak om mitt vedtak...</sdp:Varsel>
<sdp:Varsel kanal="SMS " tidspunkt="3,9">tekst på sms varsling...</sdp:Varsel>

<!-- Må inn med kodeverk -->
<sdp:Kanaler>
<sdp:Kanal type="mobil">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
<sdp:Kanal type="epost">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
</sdp:Kanaler>
</sdp:Varsel>
</sdp:Varsel>
<sdp:aapningskvittering>JA</sdp:aapningskvittering>

<sdp:DokumentPakke>
<!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
@@ -56,21 +77,16 @@
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Jonathan's application for Ola</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf" >
<sdp:IkkeSensitivTittel maxLength="100" >Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:IkkeSensitivTittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
<sdp:VedleggsListe>
<sdp:Dokument href="vedlegg1.html" media="all" mime="text/html">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:Dokument href="vedlegg2.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknadsvedlegg</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:DokumentPakke>

0 comments on commit 6c1b44e

Please sign in to comment.