Skip to content
Permalink
Browse files

#95 - dublering av informasjon med informasjon i forretningslag/Meldi…

…ngsformat.textile
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent c8ae7b8 commit 6c5e0c2c09ac75b8244be5f6331ef9f9c39c78b3
Showing with 2 additions and 82 deletions.
  1. +2 −82 transportlag/Meldingsformat.textile
@@ -12,86 +12,6 @@ next: Feilhåndtering

h2. Meldingsformat

Alle meldinger sendt gjennom Sikker digital post infrastrukturen skal ha samme grunnleggende struktur.
Transportlaget i Sikker Digital Post benytter seg av *AS4 light client conformance profile* som rammeverk for å overføre "Forretningsmeldinger"../forretningslag/meldingsformat.

Utgangspunktet er at man har en forretningsmelding som skal formidles gjennom infrastrukturen. Forretningsmeldingen er enten en sikker digital post melding, eller en kvittering/statusmelding relatert til en slik melding. Forretningsmeldingen kan også bestå av en del strukturert informasjon (xml) og etter eller flere vedlegg.

h2. Hovedstruktur

Forretningsmeldingen blir "pakket inn" i flere lag.

h3. Standard Business Document

Standard Business Document standarden lager et skille mellom forretningmeldingen og informasjonen som trengst for å identifisere, addressere og rute meldingen, uavhengig av hvilket
rammeverk som blir brukt for å utføre sendingen.

h3.


<div class="row">
<div class="col-md-12 list-group">

</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
SOAP Header
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="WebserviceSecurity" class="list-group-item active">wsse:Security</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="WebserviceSecurity" class="list-group-item">wsu:Timestamp</a>
<a href="WebserviceSecurity" class="list-group-item">ds:Signature</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="Messaging" class="list-group-item active">eb:Messaging</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="UserMessage/" class="list-group-item">eb:UserMessage</a>
<a href="UserMessage/MessageInfo" class="list-group-item">eb:MessageInfo</a>
<a href="UserMessage/PartyInfo" class="list-group-item">eb:PartyInfo</a>
<a href="UserMessage/CollaborationInfo" class="list-group-item">eb:CollaborationInfo</a>
<a href="UserMessage/PayloadInfo" class="list-group-item">eb:PayloadInfo</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
SOAP 1.2 Body
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="StandardBusinessDocument/" class="list-group-item active">Standard Business Document</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader" class="list-group-item">Standard Business Document Header</a>
<a href="StandardBusinessDocument/Melding/" class="list-group-item">Sikker digital post forretningsmelding</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
SOAP 1.2 Attachment
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="Dokumentpakke/" class="list-group-item active">Dokumentpakke</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="Dokumentpakke/Manifest" class="list-group-item">Manifest</a>
<a href="Dokumentformat/" class="list-group-item">Hoveddokument m/vedlegg</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
I praksis medfører dette at forretningsmeldingen blir pakket inn som en SOAP melding som illustrert i "eksemplene":../eksempler.

0 comments on commit 6c5e0c2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.