Skip to content
Permalink
Browse files

rettet en dokumentasjonsfeil om antall vedlegg

Antall vedlegg er begrenset til 10.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 8, 2015
1 parent 993b140 commit 7020afbcb364422e5c4c7fb6b777824da698cb96
Showing with 9 additions and 1 deletion.
  1. +9 −1 forretningslag/Dokumentpakke/index.textile
@@ -33,9 +33,17 @@ table(table table-striped).
|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |
| hoveddokument | 1..1 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| "manifest.xml":Manifest | 1..1 | "manifest":Manifest |
| vedlegg | 0..99 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| vedlegg | 0..10 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| META-INF/signatures.xml | 1..1 | "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf signaturer av filene |

h3. Begrensninger

* Dokumentpakken kan inneholde et hoveddokument
* Dokumentpakken kan inntil 10 vedlegg
* Avsender kan ikke definere rekkefølgende på vedleggene, sorteringen av disse håndteres av postkassen.h3. Eksempel

* "Manifest":../../eksempler/sdpManifest.xml

0 comments on commit 7020afb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.