Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdater mtp difi/begrepskatalog#38 + lagt til fil for informasjon om…

… inndeling av dokumentasjon
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 6, 2014
1 parent 0cac68f commit 703eeaa08f127f2186adf9b04c4c1a3c712dbe08
@@ -4,10 +4,10 @@ title: Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
group: forretningslag

name: Aktører
id: Aktører

next: Forretningsprosess
prev: Forretninglag

---

h2. Aktører og roller
@@ -4,10 +4,9 @@ title: Tilstand for Sikker digital postforsendelse
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

name: Tilstand
id: Tilstand

next: Forretningsmeldingsstruktur
prev: Forretningsprosess

---

@@ -4,10 +4,9 @@ title: Forretningsprosess for Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

name: Forretningsprosess
id: Forretningsprosess

next: Tilstand
prev: Aktører

---

@@ -4,9 +4,9 @@ title: Forretninglag
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

name: Forretninglag
id: Forretninglag

prev: sdp
next: Aktører

children:
- name: Aktører
@@ -4,10 +4,10 @@ title: Forretningsmeldingsstruktur
headtitle: Sikker digital post - Begreper
group: forretningslag

name: Forretningsmeldingsstruktur
id: Forretningsmeldingsstruktur

next: Forretninglag
prev: Tilstand

---

h2. Forretningsmeldingsformat
@@ -5,8 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post

id: innledning

next: arkitektur
prev: sdp
next: inndeling

---

@@ -0,0 +1,14 @@
---
layout: default
title: Inndeling
headtitle: Sikker digital post

id: inndeling

next: Forretninglag

---

h2. Inndeling

Kort om inndeling av dokumentasjonen

0 comments on commit 703eeaa

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.