Skip to content
Permalink
Browse files

Renamed tilbake til sikkerDigitalPostAdresse for å være uniform med t…

…ilsvarende element i Person i XSD til oppslagstjeneste
  • Loading branch information...
runeflobakk committed Apr 14, 2014
1 parent 2a0718c commit 70ece316536f91d00766ca7f70ce282aec20d4c5
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -12,7 +12,7 @@
<xsd:complexType name="Melding">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
@@ -61,7 +61,7 @@
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Når varselet skal sendes, relativ til virkningsdato.
Verdien 0 betyr at varsel skal sendes samme dag som brevet
Verdien 0 betyr at varsel skal sendes samme dag som brevet
tilgjengeliggjøres i mottakers digitale postkasse.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
@@ -77,7 +77,7 @@

<xsd:complexType name="Virksomhet">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sikkerDigitalPostadresse" type="difi:SikkerDigitalPostAdresse" />
<xsd:element name="sikkerDigitalPostAdresse" type="difi:SikkerDigitalPostAdresse" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

0 comments on commit 70ece31

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.