Skip to content
Permalink
Browse files

#23 lagt til noe mer innledende informasjon om meldingstrukturen.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 7, 2014
1 parent 596ebf0 commit 7189df596d532a4880da1a3c3204d8118cfcd9ba
Showing with 10 additions and 116 deletions.
  1. +10 −116 meldingsstruktur.textile
@@ -4,128 +4,22 @@ title: Meldingsstruktur
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---

!{width:80%}meldingsstruktur_diagram.jpg!

En Digitalpost forsendelse består av et hoveddokument med vedlegg.
Disse dokumentene er beskyttet med kryptering og signering ende til ende for å sikre konfidensialitet og integritet hele veien fra Avsender til Mottaker.
Hoveddokumentet med vedlegg er pakket inn som "Dokumentpakke((Asic))":Dokumentpakke/

Sammen med Dokumentpakken består Digitalpost forsendelse av en beskrivelse av forsendelsen.
Dette er behandlingsregler som Postkasseleverandør skal bruke for å presentere og behandle den digitale postforsendelsen til Mottaker.
Dette er "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/, som er signert/integritetsbeskyttet fra Avsender til Postkasseleverandør.

h3. Eksempel
ebMS 3.0 er brukt som "meldingsutvekslingsrammeverk":Meldingsutveksling/ fra Avsender til Meldingsformidler.
Så "eb:Messaging":Messaging og "Webservice security":WebserviceSecurity er signert/integritetsbeskyttet punkt til punkt.

Følgende SOAP eksempel illustrerer sendingen av en Sikker Digital Postforsendelse fra Databehandler til Meldingsformidler.

!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}meldingsstruktur_diagram.jpg!<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<?xml version="1.0" ?>
<S12:Envelope xmlns:S12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<S12:Header>
<wsse:Security S12:mustUnderstand="true" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<ds:Signature Id="SIG-DE969A773C0E48851A139204210262312" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="env xsi" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<ds:Reference URI="#id-DE969A773C0E48851A139204210260210">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>oQ8OT9OV+9Md/+FddyaNFEfzR85gXsd9KAugtk6/9EA=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-DE969A773C0E48851A139204210261411">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xsi" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Qt66RSmhjZqUkFRrMm33W209OPfht0Q2LrAcX/95uis=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>VFw2UKvJYvXUnCpMno3kPldLQi7poMMwg/yed2/AaRmFvY6swqNvQbw9GqKDC4I/H
Z42INt3liTGskE2wHNJQJhE11DEUSC8pMZC38yrz/dgnPJd13p43mWRzUmlotCIWscJOf9+vn2zKMKxPCMb8
fWU8JPDkOU/boLFpUbVD5SqRJV50GoV8Q39MKBj5Pmg+sHR8Pw9KkNXJbIt3x1kqGTh9+x8m4Wp1j0pqQE1r
P/eSbxmlpCIWGeKOtvQlwHWypRc09CjY29rzAjG9Ux4cAfGlYJVgmnaCpfJjvWSVsdH31/iCt5xAEYe7DiGD
2tXHAM/5/Uz+3qfJvcxXHeo7g==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="KI-DE969A773C0E48851A13920421025878">
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-DE969A773C0E48851A13920421025879">
<ds:X509Data>
<ds:X509IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>CN=Jentrata,OU=Jentrata,O=jentrata.org,L=Melbourne,ST=VIC,C=AU</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>513240931</ds:X509SerialNumber>
</ds:X509IssuerSerial>
</ds:X509Data>
</wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
</wsse:Security>
<eb:Messaging S12:mustUnderstand="true" id="ebmsHeader" wsu:Id="id-DE969A773C0E48851A139204210260210" xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xsi:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/ http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd">
<eb:UserMessage>
<eb:MessageInfo>
<eb:Timestamp>2014-02-10T14:21:42.520Z</eb:Timestamp>
<eb:MessageId>60a3ade5-84d1-46d7-b2cc-5f4fa15f41e5</eb:MessageId>
</eb:MessageInfo>
<eb:PartyInfo>
<eb:From>
<!-- orgnr til avsender -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">123456789</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne-->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:postavsender</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<!-- orgnr til meldingsformidler -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">234567890</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne -->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:meldingsformidler</eb:Role>
</eb:To>
</eb:PartyInfo>
<eb:CollaborationInfo>
<!-- TODO ser ikke behov for denne - kan utelates ref spec-->
<!-- <eb:AgreementRef>uri:som:identifiserar:samarbeidsprotokollavtalen</eb:AgreementRef> -->
<!-- TODO default AS4 service -->
<eb:Service>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/service</eb:Service>
<!-- TODO default AS4 action -->
<eb:Action>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/action</eb:Action>
<!-- TODO detaljere innholdet av denne -->
<eb:ConversationId>2014-0001</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>
<eb:PayloadInfo>
<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
<!-- TODO standardisere cid -->
<eb:PartInfo href="cid:asic"/>
</eb:PayloadInfo>
</eb:UserMessage>
</eb:Messaging>
</S12:Header>
<S12:Body xml:id="soapBody" wsu:Id="id-DE969A773C0E48851A139204210261411" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<StandardBusinessDocument xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">
<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
<sdp:melding xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10">
<!-- .... -->
</sdp:melding>
</StandardBusinessDocument>
</S12:Body>
</S12:Envelope>

</pre>

0 comments on commit 7189df5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.