Skip to content
Permalink
Browse files

rettet opp i en feil lenke.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 19, 2015
1 parent bdbed63 commit 73d3c0c0f6019591dcd3c3d23d0dd9b24fcb6553
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 feilhandtering/Forretningsfeil.textile
@@ -46,4 +46,4 @@ Dette kan være feil relatert til innholdet i SBD som ugyldig identifikator på

h3. Mer om forretningsfeil

For mer informasjon om forretningsfeil, se "dokumentasjon av forretningsmeldingen Feil":../meldinger/FeilMelding
For mer informasjon om forretningsfeil, se "dokumentasjon av forretningsmeldingen Feil":../meldinger/Feil

0 comments on commit 73d3c0c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.