Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert lenker i meny, lagt til info om feilhåndtering på teknisk n…

…ivå.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent e175cde commit 7491cf59706b33351309c0253dc1237a3f1ab0ce
@@ -4,10 +4,9 @@ title: Datatyper for Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post


name: Begreper
id: Begreper


prev: sdp


---
@@ -6,7 +6,7 @@ group: Feilhåndtering

id: Feilhåndtering/Transportfeil

next: Feilhåndtering/Eksempler
next: Feilhåndtering/Teknisk

---

@@ -11,7 +11,7 @@ next: Feilhåndtering/Forretningsfeil
children:
- name: Feilhåndtering/Forretningsfeil
- name: Feilhåndtering/Transportfeil
- name: Feilhåndtering/Eksempler
- name: Feilhåndtering/Teknisk


---
@@ -22,5 +22,7 @@ Dokumentasjonen av feilhåndtering er delt opp i følgende kapitler:
table(table table-striped).
| "Forretningsfeil":Forretningsfeil | Hva er en forretningsfeil og hvordan skal den håndteres? |
| "Transportfeil":Transportfeil | Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres? |
| "Teknisk":teknisk | I hvilken del av meldingen skjer feilen? og hvem gjør hva? |
| "Transportfeil":Transportfeil | Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres? |


@@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: default
title: Teknisk beskrivelse av feilhåndtering
headtitle: Sikker digital post - Hvem gjør hva, når?
group: Feilhåndtering

id: Feilhåndtering/Teknisk

next: Feilhåndtering/Transportfeil

---

h2. {{page.title}}


table(table table-striped).
|_. Hvor skjer feilen? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler? |_. Hva gjør Postkasseleverandør? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
| WS-security | N/A | Reject med soap fault | Reject med soap fault | MF eller PK har gjort noe feil (rette og forsøke på ny) |
| EBMS-feil | Rejecte med soap fault | Rejecte med soap fault | Reject med soap fault | MF eller PK har gjort noe feil (rette og forsøke på ny) |
| Skjemavalidering | Rejected med soap fault | Rejected med soap fault | Skal ikke skje - samme skjema | ? |
| Feil i SBD-signatur | Rejected med soap fault | Rejected med soap fault | Skal ikke skje | ? |
| Feil i SBD | Rejecte med soap fault | Rejecte med soap fault | Svar med SDP-feilkvittering | Skal ikke skje |
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | N/A | N/A | Svare med SDP-feilkvittering | Skal ikke skje |
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -4,14 +4,14 @@ title: Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post

id: sdp
next: Innledning
next: Oversikt

children:
- name: Innledning
- name: Oversikt
- name: Forretningslag
- name: Transportlag
- name: Forretningsmeldinger
- name: Feilhandtering
- name: Feilhåndtering
- name: Sikkerhet
- name: Begreper

@@ -29,7 +29,7 @@ Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mel
Katalogen er bygd opp av følgende kapitler:

table(table table-striped).
| "Innledning":innledning/ | Mer om sikker digital post og oppbyggingen av spesifikasjonen |
| "Oversikt":innledning/ | Mer om sikker digital post og oppbyggingen av spesifikasjonen |
| "Forretningslag":forretningslag/ | Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format |
| "Transportlag":transportlag/ | Rammeverk for overføring av meldinger |
| "Forretningsmeldinger":meldinger/ | Detaljering av forretningsmeldinger |
@@ -3,9 +3,9 @@ layout: default
title: Arkitektur
headtitle: Sikker digital post

id: Innledning/Arkitektur
id: Oversikt/Arkitektur

next: Innledning/Inndeling
next: Oversikt/Struktur

---

@@ -1,19 +1,19 @@
---
layout: default
title: Innledning
title: Oversikt
headtitle: Sikker digital post

id: Innledning
id: Oversikt

next: Innledning/Arkitektur

children:
- name: Innledning/Arkitektur
- name: Innledning/Struktur
- name: Oversikt/Arkitektur
- name: Oversikt/Struktur

---

h2. Innledning
h2. Oversikt

Sikker digital posttjeneste er en felles løsning for offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til innbyggere.
Løsningen består av fem sentral komponenter (aktører) foruten avsendere (Offentlige virksomheter) og mottakere (Innbyggere). Disse aktørene er:
Binary file not shown.
@@ -3,7 +3,7 @@ layout: default
title: Struktur på dokumentasjonen
headtitle: Sikker digital post

id: Innledning/Struktur
id: Oversikt/Struktur

next: Forretningslag

@@ -3,6 +3,7 @@ layout: default
title: Placeholder
headtitle: Sikker digital post

id: Sikkerhet
---

h2. Content to come

0 comments on commit 7491cf5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.