Skip to content
Permalink
Browse files

#25 beskrevet bedre bruken av Tittel og ikkeSensitivTittel

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 7, 2014
1 parent 53f1d10 commit 752c1bc86b2a6085de49b6d27d84f725a4c2de92
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +6 −4 StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostInfo.textile
@@ -9,6 +9,10 @@ group: SikkerDigitalPost
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten.
Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå.
Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger.
Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i "Manifest-filen":../../Dokumentpakke/Manifest brukes.

h3. Attributer

@@ -17,7 +21,5 @@ h3. Attributer
| "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1..1 | "xs:int":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#int |
| "virkningsdato":/Felles/virkningsdato | 0..1 | "xs:date":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date |
| "aapningskvittering":/Felles/aapningskvittering | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "tittel":/Felles/tittel | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "varsler":Varsler | 0..1 | "sdp:Varsler":Varsler |

Tittelen angitt her er en ikke sensitive tittel for hoveddokumentet i meldingen.
| "ikkeSensitivTittel":/Felles/ikkeSensitivTittel | 1..1 | "tekst":/Felles/tekst |
| "varsler":Varsler | 0..1 | "sdp:Varsler":Varsler |

0 comments on commit 752c1bc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.