Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert eksempler og attributter i henhold til sdpMelding.xml

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 21, 2014
1 parent 81f8b85 commit 76275a737f55545da68e8520a2ea86ac54186639
Showing with 41 additions and 55 deletions.
  1. +6 −8 Avsender.textile
  2. +17 −29 DokumentPakke.textile
  3. +8 −0 Melding.textile
  4. +10 −18 Varsel.textile
  5. BIN illustrasjoner.vsd
@@ -15,18 +15,16 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Identifikator":/Felles/virksomhetsIdentifikator | Orgnr, Identifikator | 1-1 |
| "Navn":Felles/VirksomhetsNavn | Navn, Organisasjon | 1-1 |
| "Identifikator":/Felles/virksomhetsIdentifikator | Identifikator | 1-1 |
| "ehfFakturaRef": | xs:string | 1-1 |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator autoritet="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</sdp:Identifikator>
<sdp:Navn>
<sdp:Tekst lang="no">Leikanger kommune</sdp:Tekst>
</sdp:Navn>
</sdp:Avsender>
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
<sdp:ehfFakturaRef>min faktura referanse</sdp:ehfFakturaRef>
</sdp:Avsender>
</pre>


@@ -16,39 +16,27 @@ h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc |
| "Dokument":Dokument | 1..1 | |
| "VedleggsListe":VedleggsListe | 0..1 | |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:DokumentPakke><!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<sdp:DokumentPakke>
<!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>

Sertifikater og slikt

</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:DokumentPakke>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
</sdp:DokumentPakke>
</pre>
@@ -19,6 +19,14 @@ Følgende liste gir en oversikt over de begreper som er brukt i Melding:
{% include menu.html %}
</ul>

h4. Egenskaper
I tillegg har Meldingene følgende egenskaper
|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| virkningsdato | 0..1 | xs:date |
| "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1..1 | xs:int |
| aapningskvittering | 0..1 | xs:string |
| ikkeSensitiveHoveddokumenttittel | 1..1 | xs:string |

h3. Kommentar

Melding blir brukt som samlebegrep for de data som postboksen trenger for å kunne gjøre en digital post tilgjengelig for sluttbruker, inkludert varsling av at den er blitt gjort tilgjengelig og dekryptering av dokumentpakken ved mottak.
@@ -15,29 +15,21 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| VarslingsProfil | 1..1 | xs:string (kodeverk) |
|"Kanaler":Kanal| 1..mange | |

| tidspunkt | 1..* | xs:int |
|"Kanaler":Kanal| 1..1 | xs:string |
|"tekst":/Felles/tekst| 1..1 | |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:Varsel>
<sdp:VarslingsProfil>NormalKanAkkumulere</sdp:VarslingsProfil> <!-- Må inn med kodeverk -->
<sdp:Kanaler>
<sdp:Kanal type="mobil">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
<sdp:Kanal type="epost">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
</sdp:Kanaler>
</sdp:Varsel>
<sdp:Varsel kanal="EPOST">
<tidspunkt>0</tidspunkt>
<tidspunkt>1</tidspunkt>
<tidspunkt>3</tidspunkt>
<tidspunkt>30</tidspunkt>
<tekst>Vedtak om mitt vedtak...</tekst>
</sdp:Varsel>
</pre>


BIN +0 Bytes (100%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.

0 comments on commit 76275a7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.