Skip to content
Permalink
Browse files

Revert "#174 lagt til Commfides SHA-1 CA sertifikatene"

This reverts commit b983a61.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 11, 2015
1 parent b983a61 commit 7a9ec13c06de5895f895b78ae7f172b7011b25fb
Binary file not shown.
@@ -82,8 +82,6 @@ Følgende mellomliggende CA sertifikater må offentlig virksomhet ha for å kunn
* Fra Buypass: "Utstedende - Buypass Class 3 CA 3":http://crt.buypass.no/crt/BPClass3CA3.cer
* Fra Commfides: "cpn enterprise sha256 class 3.crt":https://support.commfides.com/index.php?/Knowledgebase/Article/GetAttachment/142/17412

I tillegg har Commfides en eldre CA (rot og mellomliggende) som aktørene i sikker digital post stoler på:

* "Commfides SHA-1 Root og Intermediate":sertifikater/prod/Commfides_SHA-1_Root_og_Intermediate.zip

__CA sertfikatene ligger også tilgjengelige her: "sertifikater/":sertifikater/__

0 comments on commit 7a9ec13

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.