Skip to content
Permalink
Browse files

Fixes #30

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 9, 2014
1 parent 98cc195 commit 7ab836bf449f7450fe71670183d93756bb8ab308
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 Meldingsutveksling/index.textile
@@ -34,6 +34,14 @@ Sentralt i utvekslingsmønsteret er "Message Partition Channel (mpc)":../UserMes
- normal := Vent minst 10 minutter før neste forespørsel
- prioritert := Vent minst 1 minutter før neste forespørsel

h3. Duplikate meldinger/resending av mendlinger

Automatisk resending av en melding som ikke er kommet fram er en valgfri opsjon i AS4. Dersom en avsendervirksomhet benytter seg av denne type funksjonalitet, så skal denne gjøres i henhold til AS4 profilen.

Merk at det er et klart skille mellom å resende en melding automatisk i AS4/MSH og resending fra fagsystemet/avsender. Dersom fagsystemet resender en melding så er dette en ny melding for meldingsutvekslingsrammeverket og skal ikke ha samme MessageId som forrige melding.

Duplikatsjekk skjer i henhold til AS4 standarden ved at MessageId skal være unik. Det blir ikke gjort semantisk/innholdssjekk for å finne duplikater.

h3. Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over.

0 comments on commit 7ab836b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.