Skip to content
Permalink
Browse files

#103 - forslag til tekstendring

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 23, 2014
1 parent 6121056 commit 7b77d7b930a0bde52361fe1d649357441f801fbe
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader.textile
@@ -29,6 +29,8 @@ h3. Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i "FormidleDigitalPostForsendelse":../../transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være "Databehandler":../Aktorer og Receiver være "Postkasse":../Aktorer.

Merk også at Sikker Digital Post sin bruk av SBDH er strengere enn den offisielle standarden (BusinessScope er obligatorisk i Sikker Digital Post). Konsekvesen er at man kan få en "forretningsrelatert feilmelding":../../feilhandtering/Forretningsfeil selv om XML'en validerer mot xsd.

h3. XML eksempel fra Databehandler til Postkasseleverandør

** En melding fra "Databehandler":../Aktorer med orgnummer: 123456789 til "Postkasseleverandør":../Aktorer med orgnummer: 987654321

0 comments on commit 7b77d7b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.