Skip to content
Permalink
Browse files
#47 endret rekkefølgen for å få enklere tilgang til spesifikasjonen.
  • Loading branch information
Arne Berner committed May 28, 2014
1 parent c5fa514 commit 7c32fc7ddb0c7ed81d23c4fc5bf9733f54e31e47
Showing with 12 additions and 13 deletions.
  1. +12 −13 index.textile
@@ -5,29 +5,28 @@ headtitle: Sikker digital post
---

<div class="jumbotron">
<h1>Hva er Sikker digital post?</h1>
<h1>Teknisk spesifikasjon</h1>

<p>Difi har inngått avtale med E-Boks og Digipost om en sikker digital postkasse for innbyggerne.</p>
<p><a href="http://www.difi.no/sikkerpost" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer på difi.no</a></p>
<p>Skal du implementere en integrasjon mot Sikker digital post?</p>
<p><a href="spesifikasjon.html" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer her</a></p>
</div><div class="jumbotron">
<h1>Dette er interessant...</h1>
<h1>Hva er Sikker digital post?</h1>

<p>,men jeg lurer fortsatt på hva Sikker digital post er?</p>
<p>Dersom du ønsker en introduksjon til sikker digital post før du kaster deg over den tekniske spesifikasjonen.</p>
<p><a href="ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les arkitekturbeskrivelsen for sikker digital posttjeneste</a></p>

<p>jeg skal ta i bruker Sikker digital post!</p>
<p><a href="https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Kom igang på samarbeidsportalen!</a></p>

<p>, så nå skal jeg implementere en integrasjon mot Sikker digital post?</p>
<p><a href="spesifikasjon.html" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer om den tekniske spesifikasjonen</a></p>


<h1>Hvordan kommer jeg igang?</h1>
<p>Planlegger du å ta i bruk Sikker digital post så kom igang i dag.</p>
<p><a href="https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Kom igang på samarbeidsportalen</a></p>
</div>

<div class="jumbotron">
<h1>Fortsatt spørsmål?</h1>

<p>Send oss en e-post</p>
<p>Send oss en e-post da vel!</p>
<p><a href="mailto:idporten@difi.no" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">ID-porten Forvaltning</a></p>
</div>

0 comments on commit 7c32fc7

Please sign in to comment.