Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdaterte eksempler i forhold til foreslått bruk av ebms / pmode

  • Loading branch information...
landro committed Mar 27, 2014
1 parent a8fbfc9 commit 7d294842e84269b33639f8a50576b9fb2cb2dcdb
@@ -65,14 +65,22 @@ P/eSbxmlpCIWGeKOtvQlwHWypRc09CjY29rzAjG9Ux4cAfGlYJVgmnaCpfJjvWSVsdH31/iCt5xAEYe7
</eb:To>
</eb:PartyInfo>
<eb:CollaborationInfo>
<eb:AgreementRef>jentrataLoopback</eb:AgreementRef>
<!-- TODO ser ikke behov for denne - kan utelates ref spec-->
<!-- <eb:AgreementRef>uri:som:identifiserar:samarbeidsprotokollavtalen</eb:AgreementRef> -->
<!-- TODO default AS4 service -->
<eb:Service>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/service</eb:Service>
<!-- TODO default AS4 action -->
<eb:Action>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/action</eb:Action>
<!-- TODO detaljere innholdet av denne -->
<eb:ConversationId>2014-0001</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>
<eb:PayloadInfo>
<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
</eb:PayloadInfo>
<eb:PayloadInfo>
<!-- TODO standardisere cid -->
<eb:PartInfo href="cid:asic"/>
</eb:PayloadInfo>
</eb:UserMessage>
</eb:Messaging>
</S12:Header>
@@ -10,11 +10,13 @@
<eb:MessageId>UUID-4@receiver.example.com</eb:MessageId>
</eb:MessageInfo>
<!-- TODO ser ikke behov for mpc -->
<eb:PullRequest mpc="http://sender.example.com/mpc123"/>
<!-- <eb:PullRequest mpc="http://sender.example.com/mpc123"/> -->
<eb:PullRequest/>
</eb:SignalMessage>
</eb:Messaging>
</S12:Header>
<S12:Body>
<!-- TODO hvordan identifisere avsender -->
<!-- Kan eventuelt detaljere PullRequest -->
</S12:Body>
</S12:Envelope>
@@ -4,7 +4,9 @@
<!-- TODO -->
</wsse:Security>
<eb:Messaging S12:mustUnderstand="1">
<eb:UserMessage mpc="http://sender.example.com/mpc123">
<!-- TODO ser ikke behov for mpc, kan utelates ref spec-->
<!--<eb:UserMessage mpc="http://sender.example.com/mpc123">-->
<eb:UserMessage>
<eb:MessageInfo>
<eb:Timestamp>2006-10-01T10:02:00</eb:Timestamp>
<eb:MessageId>UUID-5@sender.example.com</eb:MessageId>

0 comments on commit 7d29484

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.