Skip to content
Permalink
Browse files

Update index.textile

fjernet referanse til mpc info som er slettet. #197
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 19, 2017
1 parent ec74417 commit 7d80c78daaef761f95a5d512429ad3dcf7337c62
Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2 transportlag/index.textile
@@ -12,7 +12,6 @@ next: Transportlag/Meldingsutveksling
children:
- name: Transportlag/Meldingsutveksling
- name: Transportlag/Meldingsidentifikatorer
- name: Transportlag/mpc
- name: Transportlag/Transportmeldingsstruktur
- name: Transportlag/WebserviceSecurity

@@ -25,7 +24,6 @@ Følgende informasjon er nødvendig å vite om transport infrastrukturen som bru
* "Meldingsutvekslingsrammeverket som brukes og generelle":Meldingsutveksling/
* "Identifikatorer for transport av meldinger":MeldingsIdentifikatorer
* "Meldingsformatet på de tekniske meldingene som sendes":Meldingsformat
* "Bruk av meldingskøer":UserMessage/mpc
* "Hvordan er meldingen sikret under transport - Webservice security":WebserviceSecurity


0 comments on commit 7d80c78

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.