Skip to content
Permalink
Browse files
Legger til Innkalling som utvidelse etter spek pr nå.
  • Loading branch information
eivinhb committed May 9, 2019
1 parent ef90e28 commit 80b9140a64da6466f6a314b8df6323509784d0d4
Showing with 195 additions and 0 deletions.
  1. +66 −0 eksempler/utvidelser/innkalling.xml
  2. +1 −0 eksempler/validate.sh
  3. +128 −0 xsd/utvidelser/innkalling.xsd
@@ -0,0 +1,66 @@
<innkalling>

<fra-tidspunkt>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra-tidspunkt>
<til-tidspunkt>2019-09-09T21:00:00+02:00</til-tidspunkt>

<tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>

<oppmøte-informasjon lang="nb">Hei Ola, velkommen til ditt første valg. Husk å møte opp i god tid. Det kan bli litt kø og ventetid.</oppmøte-informasjon>

<møteplass>
<tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen 09.09.2019</tittel>
<navn>Sagene skole</navn>
<gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
<postnummer>0473</postnummer>
<sted>Oslo</sted>
<land>Norge</land>
<geo-lokasjon>
<lengde>59.9309</lengde>
<bredde>10.7592201</bredde>
</geo-lokasjon>
</møteplass>

<strekkode>
<strekkode-verdi>1234567890</strekkode-verdi>
<strekkode-type>code-128</strekkode-type>
<tekst lang="nb">
Bruk strekkoden for å identifisere
deg raskt på valgdagen. Husk å ta
med gyldig legitimasjon.
</tekst>
</strekkode>

<informasjon>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">
Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234
</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
<tekst lang="nb">
Du kan forhåndsstemme fra
10.08.2019 til og med 08.09.2019. I
forhåndsstemmeperioden kan du
stemme hvor du vil i hele landet.
</tekst>
</info>
</informasjon>

<lenker>
<lenke>
<navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
<url>https://valg.no</url>
</lenke>
</lenker>

</innkalling>
@@ -20,6 +20,7 @@ for eksempel in ${eksempler}/sbdh.xml; do
done

validate ${eksempler}/utvidelser/lenke.xml ${xsds}/utvidelser/lenke.xsd || ((errors++))
validate ${eksempler}/utvidelser/innkalling.xml ${xsds}/utvidelser/innkalling.xsd || ((errors++))

if (( errors > 0 )); then
echo Fant ${errors} filer med valideringsfeil!
@@ -0,0 +1,128 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="innkalling">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fra-tidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="til-tidspunkt" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="tittel" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="oppmøte-informasjon" type="Beskrivelse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="møteplass" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tittel" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="navn" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="gateadresse" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="postnummer" type="xsd:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="sted" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="land" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="geo-lokasjon" type="GeoLokasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="strekkode" type="Strekkode" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="informasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="info" minOccurs="1" maxOccurs="2">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tittel" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="tekst" type="Beskrivelse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="lenker" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="lenke" minOccurs="1" maxOccurs="2">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="navn" type="Tittel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="url" type="HttpLenke" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="Tittel">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="TittelString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="TittelString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="GeoLokasjon">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="lengde" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="bredde" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Strekkode">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="strekkode-verdi" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="strekkode-type" type="Strekkodetype" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="tekst" type="Beskrivelse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Strekkodetype" final="restriction" >
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="code-128" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Beskrivelse">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="BeskrivelseString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="BeskrivelseString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="400"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="HttpLenke">
<xsd:restriction base="xsd:anyURI">
<xsd:pattern value="https?://.+"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Spraakkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> Språkkode ihht ISO-639-1 (2 bokstaver) </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="2"/>
<xsd:maxLength value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

0 comments on commit 80b9140

Please sign in to comment.