Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert med info om hvilken Aktør som skal/bør signere.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 31, 2014
1 parent d8bada1 commit 8144a7916cdfbb2ba518a375caa5437aceaac143
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 ASiC_sikkerhet.textile
@@ -31,7 +31,7 @@ Hoveddokumentet og vedleggene pakkes sammen i en dokumentpakke sammen med noe me

h3. Signatur i dokumentpakken for sikker digital post

Signaturene i dokumentpakken BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":AktorIdentifikatorer, men KAN signeres av "Databehandler":AktorIdentifikatorer.
Dokumentpakken BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":AktorIdentifikatorer, men KAN signeres av "Databehandler":AktorIdentifikatorer.

Signaturen skal være i henhold til [3] med basisprofilen definert i [4] (B-Level Conformance). Ytterlige begrensninger følger nedenfor:

0 comments on commit 8144a79

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.