Skip to content
Permalink
Browse files

#21 forsøk på å definere en KaranteneMelding med tilhørende Karantene…

…Kvittering.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 29, 2014
1 parent 45f5206 commit 81b4308418f534c09f3a0907f68b1f829a7185fe
@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: KaranteneKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at en DigitalPost er tilbakekalt/satt i karantene.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Kvitteringen gir informasjon om den DigitalPost meldingen ble satt i karantene eller ikke.

h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

h3. Kodeverk


"status":/Felles/status kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Digitalpost ble satt i karantene |
| FEILET | Digitalpost ble ikke satt i karantene |

@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: KaranteneMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Melding for å tilbakekalle en "Digitalpost":DigitalPostMelding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Meldingen sendes dersom det oppdages alvorlig feil i en "Digitalpost":DigitalPostMelding. Dette kan f.eks. være dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding er sendt til feil "Mottaker":Mottaker.
Meldingen som ønskes tilbaketrukket vil bli satt i karantene og "Mottaker":Mottaker vil ikke få mulighet til å lese posten.
Karantenemeldingen vil kun bli iverksatt dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding ikke er lest av "Mottaker":Mottaker.h3. Attributer

Attributtet "instanceIdentifier":../DocumentIdentification inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "instanceIdentifier":../DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |

@@ -32,10 +32,12 @@ Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../DocumentIdentification o
{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| "Digitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "Levering":LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "Åpning":AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "LeveringsKvittering":LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "ÅpningsKvittering":AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletMelding | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
{background:#ddd}.| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "Karantene":KaranteneMelding | Melding for å tilbakekalle en forsendelsen av en digital post melding. |
{background:#ddd}.| "KaranteneKvittering":KaranteneKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |

h3. Signature

Binary file not shown.
Binary file not shown.

0 comments on commit 81b4308

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.