Skip to content
Permalink
Browse files

Litt meir om melding

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 20, 2014
1 parent f9ce259 commit 81f8b85e70b09b7d34c3cfde3b7b94e8ffc351fa
Showing with 30 additions and 7 deletions.
  1. +1 −1 Avsender.textile
  2. +1 −1 DokumentPakke.textile
  3. +26 −3 Melding.textile
  4. +1 −1 Mottaker.textile
  5. +1 −1 Varsel.textile
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: default
title: Avsender
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/{{page.title}}
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: default
title: DokumentPakke
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
group: SikkerDigitalPost/Melding
---


@@ -1,7 +1,30 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Melding
headtitle: Sikker digital post - Melding
title: Melding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

h2. Intro
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI

h3. Attributer

Følgende liste gir en oversikt over de begreper som er brukt i Melding:
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "SikkerDigitalPost/Melding" %}
{% include menu.html %}
</ul>

h3. Kommentar

Melding blir brukt som samlebegrep for de data som postboksen trenger for å kunne gjøre en digital post tilgjengelig for sluttbruker, inkludert varsling av at den er blitt gjort tilgjengelig og dekryptering av dokumentpakken ved mottak.

h3. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
{% include eksempler/sdpMelding.xml %}
</pre>
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: default
title: Mottaker
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

h3. Mottaker
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: default
title: Varsel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}

0 comments on commit 81f8b85

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.