Skip to content
Permalink
Browse files

Liten endring for å teste submodule bruk

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 8, 2014
1 parent e32569a commit 84033cd8e0eaf8f3097f1d18c58d82d832130bf9
Showing with 0 additions and 6 deletions.
  1. +0 −6 index.textile
@@ -59,9 +59,3 @@ h2. Annet
* "Referanser":referanser
* "Endringslogg":/changelog
* "Hvordan bidra til grensesnittspesifikasjonen?":/README


0 comments on commit 84033cd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.