Skip to content
Permalink
Browse files

#94

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 042ec57 commit 8577333b79c383f2f6686fda08bd201c2723d0af
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +3 −3 meldinger/FeilMelding.textile
  2. +1 −1 meldinger/FlyttetDigitalPostMelding.textile
@@ -12,7 +12,7 @@ next: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":FeilMelding
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En feilmelding fra postkasseleverandør med informasjon om en forretningsfeil knyttet til en digital post forsendelse.
- Kilde := DIFI
@@ -56,8 +56,8 @@ feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| KLIENT | Feilen kommer pga. feil på input eller andre feil der "Avsender":Avsender må rette opp i årsaken til feilen |
| SERVER | Feilen kommer av feil på sentral infrastruktur. "Avsender":Avsender må ta kontakt med Sentralforvalter for å få rettet opp i feilen. |
| KLIENT | Feilen kommer pga. feil på input eller andre feil der "Avsender":../begrep/Avsender må rette opp i årsaken til feilen |
| SERVER | Feilen kommer av feil på sentral infrastruktur. "Avsender":../begrep/Avsender må ta kontakt med Sentralforvalter for å få rettet opp i feilen. |

h4. Kodeverk for feilkode

@@ -13,7 +13,7 @@ next: Forretningslag/StandardBusinessDocument

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":FlytteDigitalPostMelding
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En digital post med tilhørende "Dokumentpakke":../forretningslag/Dokumentpakke/ som flyttes fra en postkasseleverandør til en annen
- Kilde := DIFI

0 comments on commit 8577333

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.