Skip to content
Permalink
Browse files

Manglande mellomrom

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 14, 2014
1 parent 4e89368 commit 86e1730e14c6f39b476cbb9c9bdee97e17677313
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 Meldingsutveksling/index.textile
@@ -30,6 +30,7 @@ Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parame
* "KvitteringsForespoersel":KvitteringsForespoersel - benyttes av avsender for å sjekke om det er forretningskvitteringer som kan hentes

h4. Message Partition Channel (mpc)

Sentralt i utvekslingsmønsteret er "Message Partition Channel (mpc)":../UserMessage/mpc som blir brukt til å angi informasjon om hvilken kø man formidler/sjekker informasjon i. Denne blir brukt til å angi prioritet på meldingen, samt støtte at en teknisk avsender har håndterer flere avsendere.

h4. Mellomlagring av meldinger i Meldingsformidler

0 comments on commit 86e1730

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.