Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

Conflicts:
	SikkerDigitalPost/Dokumentformat/html.textile
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 4, 2014
2 parents 07669ca + 46f8e9d commit 87d76e7c10b9d49115d4024f03459c92e6c39040
Showing with 3 additions and 9 deletions.
  1. +1 −4 Aktorer.textile
  2. +1 −3 Dokumentformat/html.textile
  3. +0 −1 Dokumentformat/index.textile
  4. +1 −1 index.textile
@@ -1,18 +1,15 @@
---
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---

h2. Aktører og roller


"!{width:90%}aktorer.jpg!":aktorer.jpg

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
@@ -27,6 +27,4 @@ Det anbefales at HTML overholder W3C og WCAG av hensyn til tilgjengeligheten og

h3. Feilhåndtering

HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.


HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.
@@ -14,7 +14,6 @@ Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.
Det utføres ingen endringer i innholdet i mottatte dokumenter.
Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet blir vist i et eget vindu/frame.


Visning av PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.


@@ -35,7 +35,7 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner
"Digital postforsendelse":meldingsstruktur består av følgende meldingselementer:

# "Webservice Security Header":WebserviceSecurity
# "UserMessage":UserMessage
# "ebMS 3.0":ebXml30
# "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument
# og eventuelt en "Dokumentpakke":ASiC

0 comments on commit 87d76e7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.