Skip to content
Permalink
Browse files

#148 - lagt inn en mer utfyllende beskrivelse av begrensningene knytt…

…et til HTML.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 24, 2014
1 parent 475279f commit 886fae6feadb7f8a2e9442001a17d925fa7c32aa
Showing with 22 additions and 9 deletions.
  1. +22 −9 forretningslag/Dokumentformat/html.textile
@@ -20,16 +20,29 @@ Dersom en melding er levert som ren HTML vil denne vises til posttmottaker uten

h3. Begrensninger

Av sikkerhetsmessige hensyn, og for å sikre korrekt visning i hele dokumentets levetid, kan dokumentet ikke inneholde referanser til eksternt innhold eller javascript.
Links til egne sider er unntatt og kan benyttes.
Bilder som ønskes brukt i HTML-brev skal derfor legges inn i HTML encodet etter ""data url scheme"" (RFC 2397).
HTML-dokumenter får ikke inneholder forms av følgende årsaker:
* Dersom serveren, som mottar POST fra en form, ikke svarer korrekt eller ikke lengre finnes, vil dette resultere i at brukerne blir møtt med en feil som ikke kan håndteres av postkassen.
* Det vil ikke kunne sende med troverdige opplysninger om hvem brukeren er.
# Av sikkerhetsmessige hensyn, og for å sikre korrekt visning i hele dokumentets levetid, kan dokumentet ikke inneholde referanser til eksternt innhold eller javascript.
# Links til egne sider er unntatt og kan benyttes.
#* Lenker må ha: target="_blank" for å kunne være klikkbare
# Bilder som ønskes brukt i HTML-brev skal derfor legges inn i HTML encodet etter ""data url scheme"" (RFC 2397).
#* img src kan ikke være multiline
# HTML-dokumenter får ikke inneholder forms av følgende årsaker:
#* Dersom serveren, som mottar POST fra en form, ikke svarer korrekt eller ikke lengre finnes, vil dette resultere i at brukerne blir møtt med en feil som ikke kan håndteres av postkassen.
#* Det vil ikke kunne sende med troverdige opplysninger om hvem brukeren er.
# Det tillates ikke bruk av Flash, Java, JavaScript eller andre tredjepartsløsninger som ikke inngår i HTML-standardene.
# hr align-attr er ikke tillatt
# Tabeller kan benyttes
#* td elementer kan ikke være tom

Det anbefales at HTML overholder W3C og WCAG av hensyn til tilgjengeligheten og for å sikre nettleserkompatibilitet.

Bredden i viewport som er tilgjengelig i postkasse for visning av HTML brev er i utgangspunktet 793 pixels.
Dvs. HTML dokumenter som sendes som er større enn 793 pixels vil resultere i horisontal scrolling (standard nettleser oppførsel).
Vi oppfordrer Avsendere som sender HTML dokumenter til å ikke benytte abolutte bredder i dokumentet og tilpasse bilder til å møte denne bredden.

Postkasseløsningen er reponsiv som betyr at på mobil vises HTML dokumentet som avsender har sendt helt alene.
Det anbefales alltid at det ikke benyttes en fast bredde og at innholdet tilpasser seg browserens størrelse.
Dvs. bruk av responsiv teknikker i HTML dokumentet (fra avsender) vil resultere i et mye mer brukervennlig dokument på mobile enheter.

Det tillates heller ikke bruk av Flash, Java, JavaScript eller andre tredjepartsløsninger som ikke inngår i HTML-standardene.

Det anbefales at HTML overholder W3C og WCAG av hensyn til tilgjengeligheten og for å sikre nettleserkompatibilitet. Det anbefales alltid at det ikke benyttes en fast bredde og at innholdet tilpasser seg browserens størrelse.

h3. Feilhåndtering

0 comments on commit 886fae6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.