Skip to content
Permalink
Browse files

AktorIdentifikatorer.textile oppdatert med korrekt lenke til virksomh…

…etsindikator

Dokumentpakke oppdatert med Digest av Dokumentpakken(ASiC)
Meldingsutveksling.textile oppdatert med Pmode's for AS4 profilen
illustrasjoner oppdatert i møte med leverandørene
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 1, 2014
1 parent 45048e5 commit 890dc184c50f975e85fde05b83c6f232bb16944c
Showing with 28 additions and 24 deletions.
  1. +5 −5 AktorIdentifikatorer.textile
  2. +4 −0 Dokumentpakke.textile
  3. +19 −19 Meldingsutveksling.textile
  4. BIN illustrasjoner.vsd
@@ -42,12 +42,12 @@ Ved kvitteringer/meldinger fra Postkasseleverandør eller meldingsformidlerlever

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Aktør |_. Datatype |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | *"Mottaker":Mottaker* | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Behandlingsansvarlig*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Behandlingsansvarlig*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator | 0..1 | *Ansvarlig enhet* | "xsd:String":/Felles/avsenderidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Databehandler* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Postkasseleverandør*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
| "ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Databehandler* eller *Teknisk Avsender* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
{background:#ddd}.| Virksomhetssertifikat | 1..1 | *Databehandler* | X509 med et "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Databehandler* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Postkasseleverandør*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
| "ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | *Databehandler* eller *Teknisk Avsender* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |
{background:#ddd}.| Virksomhetssertifikat | 1..1 | *Databehandler* | X509 med et "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsidentifikator |

Aktørene og identifikatorene kan illustreres på følgende måte:
(Illustrasjonen viser Identifikatoren brukt i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger.
@@ -15,6 +15,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Digest | 1..1 | hash av den krypterte Asic-fila |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc |


@@ -23,6 +24,9 @@ h4. Xml eksempel
<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<dokumentPakke>

<digest algorithm="SHA-256" value="" >

<enc:EncryptedKey Encoding="" MimeType="" Recipient="" Type="">
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p" Id="idvalue0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
@@ -28,15 +28,15 @@ Parametere for MSH oppsett mellom avsender og MF
h5. Generelle parametere

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | "FormidleDigitalPostForsendelse" / "Kvitteringsforespørsel" |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling" |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%Avsender org.nr%%-"FormidleDigitalPostForsendelse" / %%Avsender org.nr%%-"Kvitteringsforespørsel" |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling" unik url for DigitalPost og for Kvittering |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendinga | "SBDH:Sender - orgnr" |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | Ref til aktør - avsender, MF eller PB |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | PostForsendelse: "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push", Kvittering: "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendinga | "SBDH:Sender - orgnr" %%Avsender org.nr%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | "Avsender" |
| PMode.Initiator.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | MF orgnr |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%Meldingsformidler org.nr%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "Meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | Skal kunne støtte bruk av wsse:UsernameToken | - ikke relevant - |
@@ -49,17 +49,17 @@ h5. Protokoll

h5.

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | support required | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | support required | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | support required. | |
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "SDP"|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleDigitalPost" / "Kvitteringsforespørsel" / "tilbaketrekking..."? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

2.2.3.4 PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | support required (true/false) as initiator of the one-way / push, as well as for the eb:PullRequest signal (PMode<notextile>[1]</notextile>[s]). | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | support required (true/false) | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | support required (true/false) | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | support required (true/false) as initiator of the one-way / push, as well as for the eb:PullRequest signal (PMode<notextile>[1]</notextile>[s]). | ?? |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | support required (true/false) | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | support required (true/false) | true |

h5. Pålitlighet

@@ -68,11 +68,11 @@ Støtte ikke påkrevd i profilen.
h5. Sikkerhet

|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | support required for: 1.1 | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | support required. | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | support required. | %%Avsender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | support required. | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | support required. | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | support not required. | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm | support not required. |- ikke relevant - |
@@ -82,7 +82,7 @@ h5. Sikkerhet
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest | support required (true/false) |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | support not required | - ikke relevant -|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created | support required. |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | support required (true/false) | |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | support required (true/false) | false |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | support required (true/false) | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern | support required for “response”if PMode.MEPbinding is "push", and for "callback" if PMode.MEPbinding is "pull". | |

BIN +12 KB (110%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.

0 comments on commit 890dc18

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.