Skip to content
Permalink
Browse files

Trimmer whitespace i eksempel for innkalling.xml (formatering av <tek…

…st/>)

Tanken her er å synliggjøre at formatering med \n og \t faktisk betyr noe
i xml-en. Siden dette skal brukes til i første omgang til valgkort
så må vi har en eller annen form for formatering av informasjonen om krets
og rode uten å splitte dette opp i valgkort-spesifikk informasjon. Formateringen
må derfor ha en faktisk betydning på den endelige presentasjonen av
innkallingen eg. at apper eller web beholder formateringen gitt i xml-strukturen.
  • Loading branch information...
eivinhb committed May 10, 2019
1 parent d43b10f commit 89311be493e60485aaf87b6973b9bbd18aa5ddab
Showing with 11 additions and 28 deletions.
  1. +11 −28 eksempler/utvidelser/innkalling.xml
@@ -1,12 +1,8 @@
<innkalling>

<fra-tidspunkt>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra-tidspunkt>
<til-tidspunkt>2019-09-09T21:00:00+02:00</til-tidspunkt>

<tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>

<oppmøte-informasjon lang="nb">Hei Ola, velkommen til ditt første valg. Husk å møte opp i god tid. Det kan bli litt kø og ventetid.</oppmøte-informasjon>

<møteplass>
<tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen 09.09.2019</tittel>
<navn>Sagene skole</navn>
@@ -19,48 +15,35 @@
<bredde>10.7592201</bredde>
</geo-lokasjon>
</møteplass>

<strekkode>
<strekkode-verdi>1234567890</strekkode-verdi>
<strekkode-type>code-128</strekkode-type>
<tekst lang="nb">
Bruk strekkoden for å identifisere
deg raskt på valgdagen. Husk å ta
med gyldig legitimasjon.
</tekst>
<tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.</tekst>
</strekkode>

<informasjon>
<info>
<tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
<tekst lang="nb">
Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234
Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234
</tekst>
</info>
<info>
<tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
<tekst lang="nb">
Du kan forhåndsstemme fra
10.08.2019 til og med 08.09.2019. I
forhåndsstemmeperioden kan du
stemme hvor du vil i hele landet.
</tekst>
<tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
</info>
</informasjon>

<lenker>
<lenke>
<navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
<url>https://valg.no</url>
</lenke>
</lenker>

</innkalling>

0 comments on commit 89311be

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.