Skip to content
Permalink
Browse files

#126 beskrevet kravene for når post kan flyttes

#126 lagt til informasjon om hvilke forretningskrav som må være oppfylt
før post kan flyttes.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 26, 2015
1 parent c6e9f9c commit 89321a7ff0dcc763234e3f996699b423cfd46c3d
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 meldinger/FlyttetDigitalPostMelding.textile
@@ -22,6 +22,25 @@ h3. {{page.title}}
- Kommentar := Denne meldingstypen brukes kun imellom Postkasseleverandørene og ikke av Avsender. Den brukes dersom Innbygger velger å flytte sin post over til en annen postkasseleverandør.

Den opprinnelige Dokumentpakken sendes, men pakkes inn i en ny melding med noe informasjon om statusen på posten.
Postkasselevernadøren som sender sender denne posten står som databehandler for meldingen.

**Begrensinger i hvilken post som kan flyttes**
Det er kun post som er tilgjengelig og ferdig behandlet som kan flyttes.

Det vil si at post i følgende tilstander ikke kan flyttes:
* Post som har en virkningsdato frem i tid.
** Denne posten er ikke tilgjengelig/synlig for innbygger og kan dermed ikke flyttes.
* Post som krever åpningskvittering, der innbygger ikke har åpnet brevet
** Postkasseleverandøren som mottar flyttet post kan ikke sende kvitteringer til opprinnelig avsender.
** Dermed skal opprinnelig postkasseleverandør først sikre at åpningskvittering sendes til Avsender. Eventuelt at innbygger velger å slette posten.
* Post der det er bestilt Varsling og varslingene ikke er ferdig utført
** Postkasseleverandøren som mottar flyttet post kan ikke sende kvitteringer til opprinnelig avsender.
** Dermed skal opprinnelig postkasseleverandør først sikre at alle bestilte varslinger blir utført eller at Avsender blir informert om at varsling har feilet før posten kan flyttes.

Det vil si at post i følgende tilstander kan flyttes:
* Post som opprinnelig krevde åpningskvittering, som nå er åpnet og kvittering er sendt kan flyttes.
* Post som opprinnelig krevde varsling, der varsling er utført eller posten er behandlet av innbygger.
* Post som opprinnelig ikke kom med krav om åpningskvittering og varslinger kan flyttes.


h3. Attributer

0 comments on commit 89321a7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.