Skip to content
Permalink
Browse files

Fixes #98

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent eb90ea1 commit 89a0fe169b866f64eac2815311d08e4eb3d9aeef
Showing with 3 additions and 9 deletions.
  1. +3 −9 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
@@ -15,10 +15,9 @@ h3. {{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Avtalen om varsling/påminnelse er satt igjennom "Digitalpostmelding":DigitalPostMelding. Varslingene som er bestilt vil utføres av Postkasseleverandør så lenge Innbygger ikke allerede har gjort seg kjent med posten.
Innbygger gjør seg kjent med posten ved å logge seg på postkasseløsningen og se at det har kommet ny post. Dette tilfredstiller kravene til varsling/påminnelse satt igjennom "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78
- Kommentar := Dersom Postkasse opplever problemer med å utføre varslingen som spesifisert i meldingen, skal Postkasse informere Avsender om dette ved å sende VarslingfeiletKvittering. Det skal sendes en kvittering for hver forekomst av en feilsituasjon i en spesifisert kanal. Meldinger som angir bruk av flere varslingskanaler kan dermed medføre flere VarslingfeiletKvitteringer.

Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avtalt, vil Postkasseleverandør sende denne Varslingfeiletkvittering.
Se "Varsel":../begrep/Varsler for mer informasjon om bruken av varsel.

Årsaken til at postkasseleverandør ikke klarer å sende en slik melding kan være en av følgende:

@@ -28,12 +27,7 @@ Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avt
* Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.
** Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet. Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de "Non-Delivery Reports":http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.


Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp avhengig av hvor viktig posten. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.

Mer informasjon om hvordan varsler bestilles kan du lese "her":../begrep/Varsler.


Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp mot forskriften. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.

h3. Attributer

0 comments on commit 89a0fe1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.