Skip to content
Permalink
Browse files
#23 gjennomgått dokumentasjonen for å sikre bedre konsistens. Rettet …
…opp i feil knyttet til Tittel.

har også gjort dokumentasjonen mer lesbar i det nye designet.
  • Loading branch information
Arne Berner committed May 28, 2014
1 parent 7c32fc7 commit 8a0d928d464e95b63b93b3757f2b72840c7cf25d
@@ -8,26 +8,25 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om kryptering og innhold i dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Definisjon := Informasjon om et enkelt dokument.
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette gir en henvisning til dokumentet i "Dokumentpakken":index.html sammen med en tittel.
Denne tittelen vil vises til Innbygger når Dokumentpakken er dekryptert og Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

h4. Eigenskapar

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| href| 1..1 | xsd:string |
{background:#ddd}.| mime | 1..1 | xsd:string |
| mime | 1..1 | xsd:string |
| "Tittel":Tittel | 0..1 | "Tittel":Tittel |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:Dokument href="melding.pdf" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
<sdp:Tittel lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>

</pre>
@@ -10,9 +10,12 @@ group: SikkerDigitalPost
- Definisjon := inneholder metadata relatert til hver fil i en forsendelse.
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Manifest er en xml-fil som inneholder relevant informasjon om "dokumentene":Dokument i "dokumentpakken":index.
Manifest xml-filen skal langtidsoppbevares sammen med dokumentene for å bevare integriteten på hele "dokumentpakken":index over lang tid.

h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Mottaker":../StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../StandardBusinessDocument/Melding/Mottaker |
| "Avsender":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":../StandardBusinessDocument/Melding/Avsender |
@@ -7,13 +7,20 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Beskrivende tittel for den sikre digitale posten. Skal kunne benyttes til å informere sluttbruker om meldingen
- Definisjon := Beskrivende tittel for et Dokument
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Må kunne brukes uten sikker autentisering (for eksempel til varsling)
- Kommentar := En beskrivende tittel for dokumentet, tittelen kan inneholde sensitive opplysninger da den kun vil vises til Innbygger etter dekryptering og når Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "tekst":/Felles/tekst | Tekst, Tittel | 1..* |

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |

h3. Xml eksempel

<pre>
<{{page.title}} lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
</pre>
@@ -22,8 +22,6 @@ rammeverk som blir brukt for å utføre sendingen.
h3.
<div class="row">
<div class="col-md-12 list-group">

@@ -36,17 +34,28 @@ h3.
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
eb:Messaging
<a href="WebserviceSecurity" class="list-group-item active">wsse:Security</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="#" class="list-group-item active">eb:UserMessage</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:MessageInfo</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:PartyInfo</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:CollaborationInfo</a>
<a href="#" class="list-group-item">eb:PayloadInfo</a>
<a href="WebserviceSecurity" class="list-group-item">wsu:Timestamp</a>
<a href="WebserviceSecurity" class="list-group-item">ds:Signature</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="Messaging" class="list-group-item active">eb:Messaging</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="UserMessage/" class="list-group-item">eb:UserMessage</a>
<a href="UserMessage/MessageInfo" class="list-group-item">eb:MessageInfo</a>
<a href="UserMessage/PartyInfo" class="list-group-item">eb:PartyInfo</a>
<a href="UserMessage/CollaborationInfo" class="list-group-item">eb:CollaborationInfo</a>
<a href="UserMessage/PayloadInfo" class="list-group-item">eb:PayloadInfo</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
@@ -55,14 +64,27 @@ h3.
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
Standard Business Document
<a href="StandardBusinessDocument/" class="list-group-item active">Standard Business Document</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="#" class="list-group-item">Standard Business Document Header</a>
<a href="#" class="list-group-item">Sikker digital post forretningsmelding</a>
<a href="StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader" class="list-group-item">Standard Business Document Header</a>
<a href="StandardBusinessDocument/Melding/" class="list-group-item">Sikker digital post forretningsmelding</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
SOAP 1.2 Attachment
</div>
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="Dokumentpakke/" class="list-group-item active">Dokumentpakke</a>
</div>
<div class="panel-footer">
Signatur
<div class="list-group">
<a href="Dokumentpakke/Manifest" class="list-group-item">Manifest</a>
<a href="Dokumentformat/" class="list-group-item">Hoveddokument m/vedlegg</a>
</div>
</div>
</div>
@@ -15,6 +15,7 @@ h4. Egenskaper

Forespørsel om å få tilsendt en melding. Må angi "mpc":../UserMessage/mpc attributten til å identifisere hvilken organisasjon en ønsker å hente meldinger for.

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| mpc | "mpc":../UserMessage/mpc | 1..1 | |

@@ -15,11 +15,12 @@ SignalMessage blir brukt til å sende en melding til mottakende MSH. Signalmekan

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| "MessageInfo":../UserMessage/MessageInfo | 1..1 | eb:MessageInfo | Samme element som i UserMessage - intern identifikator og timestamp |
{background:#ddd}.| "PullRequest":PullRequest | 0..1 | eb:PullRequest | Forespørsel om å få levert en ventende melding |
| "PullRequest":PullRequest | 0..1 | eb:PullRequest | Forespørsel om å få levert en ventende melding |
| "Receipt":Receipt | 0..1 | eb:Receipt | Standard kvittering relatert til en UserMessage |
{background:#ddd}.| "Error":Error | 0..unbounded | eb:Error | Standardfeilmelding relatert til en melding |
| "Error":Error | 0..unbounded | eb:Error | Standardfeilmelding relatert til en melding |

h3. Eksempel

@@ -15,6 +15,7 @@ Kan være forskjellige frå Databehandler og teknisk avsender (for eksempel kan

h4. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -14,6 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |
@@ -14,6 +14,7 @@ Virksomhet er ikke detaljert ytterligere da det ikke er planlagt støttet, men e

h4. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Person":Person | "Person":Person | 0..1 |
| virksomhet | virksomhet | 0..1 |
@@ -14,6 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -17,6 +17,7 @@ dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en best

h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "dagerEtter":/Felles/dagerEtter | 0..25 | xsd:nonNegativeInteger |

@@ -14,6 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst | 0..1 | "varslingsTekst":/Felles/varslingsTekst |
| "Repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |
@@ -16,6 +16,7 @@ Avsender vil kunne få kostnader knyttet til varslinger på Sms.

h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|"EpostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"SmsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |
@@ -11,7 +11,8 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| Identifier | 1..1 | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | |

h3. XML eksempel
@@ -11,7 +11,8 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| Identifier | 1..1 | "virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | |

h3. XML eksempel
@@ -15,13 +15,12 @@ headtitle: Sikker digital post

<div class="jumbotron">
<h1>Hva er Sikker digital post?</h1>

<p>Dersom du ønsker en introduksjon til sikker digital post før du kaster deg over den tekniske spesifikasjonen.</p>
<p><a href="ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les arkitekturbeskrivelsen for sikker digital posttjeneste</a></p>
<p><a href="EksepederePost" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer om det å ekspedere post i sikker digital posttjeneste</a></p>

<h1>Hvordan kommer jeg igang?</h1>
<p>Planlegger du å ta i bruk Sikker digital post så kom igang i dag.</p>
<p><a href="https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Kom igang på samarbeidsportalen</a></p>
<p><a href="https://samarbeid.difi.no/sikker-digital-post" class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Les mer på samarbeidsportalen</a></p>
</div>

<div class="jumbotron">
@@ -10,11 +10,12 @@ Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene

Katalogen inneholder følgende:

* "Definisjon av begreper brukt i Sikker Digital Post":Begreper
* "Oversikt over aktører i løsningen":Aktorer
* "Meldingsformatet som benyttes":Meldingsformat
* "Oversikt over prosesser i løsningen, med fokus på aktører innvolvert, ansvarsfordeling mellom disse og begreper brukt":Prosesser
* "Oversikt over sikring av prosessene":Sikkerhet
table(table table-striped).
| "Begrepsdefinisjonen":Begreper | Definisjoner av begreper brukt i Sikker Digital post |
| "Aktører":Aktorer | Oversikt over aktører i løsningen |
| "Meldingsformatet":Meldingsformat | Formatet på meldingene som sendes i Sikker digital post, se også: "xsd definisjoner":xsd/ og "eksempel meldinger":eksempler/ |
| "Prosessbeskrivelse":Prosesser | Oversikt over prosesser i løsningen, med fokus på aktører innvolvert, ansvarsfordeling mellom disse og begreper brukt |
| "Sikkerhet":Sikkerhet | Oversikt over sikring av prosessene |

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":Aktorer, "Meldingsformidler":Aktorer og "Postkasselverandører":Aktorer.

@@ -23,35 +24,16 @@ Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mel

h2. Meldingsutveksling

** "Aktører og Roller":Aktorer
*** "Aktør identifikatorer":AktorIdentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":StandardBusinessDocument/Melding/
** "Meldingsutvekslingsflyt (P-Modes)":Meldingsutveksling/
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering
** "Eksempel SOAP meldinger":eksempler/soap/

h2. Meldingsspesifikasjoner

En Digital postforsendelse har følgende "meldingsstruktur":meldingsstruktur som består av følgende meldingselementer:

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Beskrivelse |_. scope |
| "Webservice Security Header":WebserviceSecurity | Sikring av integritet i meldingen | punkt til punkt |
| "ebMS 3.0/AS4 Header":Messaging | Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer | punkt til punkt |
| "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ | Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til "Postkasseleverandør":Aktorer | ende til ende |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke/ | En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte "dokumentformater":Dokumentformat/ ) til "Mottaker":Aktorer | ende til ende |

Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/
"Eksempel XML meldinger":eksempler/

h2. Sikkerhet

** "Bruk av sertifikater":Sertifikatbruk
** "Sikring av Dokumentpakken":Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":MeldingsIdentifikatorer
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering

h2. Teknisk miljø

0 comments on commit 8a0d928

Please sign in to comment.