Skip to content
Permalink
Browse files

#70 beskrevet meldingene bedre og hvordan feil skal håndteres av Avse…

…nder
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 814b23e commit 8a20212965df2097e1e07b1f9ca42c21984f3ac4
@@ -4,10 +4,10 @@ title: ÅpningsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Åpningskvittering
id: Forretningsmeldinger/Åpningskvittering

next: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering

next: Varslingfeiletkvittering
prev: Forretningsmeldinger
---

h3. {{page.title}}
@@ -28,7 +28,8 @@ h3. Anbefalt bruk

Åpningskvittering er en funksjonalitet som brukes av Avsendere kun etter en grundig og dokumentert vurdering.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Innbygger da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å godta at kvitteringen blir sendt.
Dersom Avsender vurdere å bruke denne funksjonaliteten kan man ta kontakt med Sentralforvalter for mer informasjon.

For mer informasjon om bruk av denne funksjonaliteten kan man ta kontakt med Sentralforvalter.@@ -37,4 +38,7 @@ Dersom Avsender vurdere å bruke denne funksjonaliteten kan man ta kontakt med S

h3. Attributer

se "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
@@ -4,25 +4,24 @@ title: DigitalpostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Digitalpost
id: Forretningsmeldinger/Digitalpost

next: Forretningsmeldinger/Leveringskvittering

next: Leveringskvittering
prev: Forretningsmeldinger

---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Definisjon := En digital post med tilhørende "Dokumentpakke":../forretningslag/Dokumentpakke/
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Digital post melding med tilhørende "Dokumentpakke":../Dokumentpakke/ er postforsendelsen "Avsender":Avsender sender til "Mottaker":Mottaker.
Denne inneholder informasjon om hvilken "Avsender":../begrep/Avsender som er "Behandlingsansvarlig":../Aktorer, en knytning til "dokumentpakken":../forretningslag/Dokumentpakke/ igjennom "Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk
og informasjon om behandlingsregler som "Postkasseleverandør":../Aktorer skal bruke for å tilgjengeliggjøre posten.

"Postkasseleverandør":../Aktorer garanterer for at denne meldingen vil bli levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker igjennom å sende en "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering til "Sender":../forretningslag/Sender.
- Kommentar := Digital post melding med tilhørende Dokumentpakke er postforsendelsen "Avsender":../begrep/Avsender sender til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
Denne inneholder informasjon om hvilken Avsender som er "Behandlingsansvarlig":../Aktorer, en knytning til dokumentpakken igjennom "Dokumentpakkefingeravtrykk":../begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk
og informasjon om behandlingsregler som "Postkasseleverandør":../forretningslag/Aktorer skal bruke for å tilgjengeliggjøre posten.

Postkassen kvitterer for meldingen gjennom å sende "Leveringskvittering":LeveringsKvittering til avsender via meldingsformidler. Leveringskvittering for at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre meldingen.

h3. Attributer

@@ -4,22 +4,42 @@ title: Feilmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Feil
id: Forretningsmeldinger/Feilnext: Forretningsmeldinger
prev: Forretningsmeldinger
---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Melding":index til "Avsender":../begrep/Avsender om en forretningsfeil knyttet til innsendt Digital Post.
- Definisjon := En feilmelding fra postkasseleverandør med informasjon om en forretningsfeil knyttet til en digital post forsendelse.
- Kilde := DIFI

h3. Beskrivelse

Denne meldingen beskriver de forretningsfeil som oppstår i forretningsprosessen mellom Behandlingsansvarlig og Postkasseleverandør.
Feilmelding sendes fra Postkasseleverandør når det oppstår en uventet feil som ikke kan håndteres av postkasseleverandør innenfor SLA krav.
Feilene kategoriseres overordnet i to typer, enten som klient feil som Avsender må rette opp i eller som server feil som oppstår hos postkasseleverandør.

h4. Håndtering av klient feil

Feil kategorisert som klientfeil vil komme dersom Avsender har sendt en digital postmelding som ikke kan behandles av Postkasseleverandør.
Dette kan være feil som f.eks:

* Adresseringen til Mottaker er feil
* Postkasseleverandør kan ikke dekryptere dokumentpakken
* Varslingreglene bryter med forretningsregler
* Virkningsdato er satt for langt frem i tid

Generelt vil dette være alle feil med "Digitalpostmelding":DigitalPostMelding og "Dokumentpakken":../forretningslag/Dokumentpakke.

Feilen må utbedres og ny "Digitalpostmelding":DigitalPostMelding må sendes.

h4. Håndtering av server feil

Feil kategorisert som serverfeil vil oppstå dersom postkasseleverandør har interne feil som stopper behandlingen av den digitale postmeldingen.h3. Attributer
@@ -4,24 +4,27 @@ title: LeveringsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Leveringskvittering
id: Forretningsmeldinger/Leveringskvittering

next: Åpningskvittering
prev: Digitalpost
next: Forretningsmeldinger/Åpningskvittering

---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding fra "Postkassleverandør":../Aktorer til "Sender":../forretningslag/Sender om at posten vil leveres til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
- Definisjon := Kvittering på at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne kvitteringen kan "Behandlingsansvarlig":../Aktorer oppbevare som en garanti på at posten er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker. Kvitteringen sendes fra "Postkassleverandør":../Aktorer når posten forsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort.
- Kommentar := Denne kvitteringen kan "Behandlingsansvarlig":../Aktorer oppbevare som en garanti på at posten er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
Kvitteringen sendes fra "Postkassleverandør":../Aktorer når postforsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort.
Kvitteringen vil bli sendt så fort "Postkassleverandør":../Aktorer kan garantere dette, det vil si at "Leveringskvitteringen":LeveringsKvittering vil bli sendt før "virkningsdato":/Felles/virkningsdato

Det anbefales at "Behandlingsansvarlig":../Aktorer arkiverer denne kvitteringen som bevis på at "posten":DigitalPostMelding er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.

h3. Attributer

se "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
@@ -4,17 +4,16 @@ title: VarslingfeiletKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Varslingfeiletkvittering
id: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering

next: Feil
prev: Forretningsmeldinger
next: Forretningsmeldinger/Feil
---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker ikke har blitt gjort i henhold til avtale.
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Avtalen om varsling/påminnelse er satt igjennom "Digitalpostmelding":DigitalPostMelding. Varslingene som er bestilt vil utføres av Postkasseleverandør så lenge Innbygger ikke allerede har gjort seg kjent med posten.
Innbygger gjør seg kjent med posten ved å logge seg på postkasseløsningen og se at det har kommet ny post. Dette tilfredstiller kravene til varsling/påminnelse satt igjennom "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78
@@ -1,24 +1,28 @@
---
layout: default
title: Forretningsmeldinger i Sikker Digital Post
title: Forretningsmeldinger
headtitle: Sikker digital post

id: Forretningsmeldinger

children:
- id: Digitalpost
- id: Leveringskvittering
- id: Åpningskvittering
- id: Varslingfeiletkvittering
- id: Feil
- name: Forretningsmeldinger/Digitalpost
- name: Forretningsmeldinger/Leveringskvittering
- name: Forretningsmeldinger/Åpningskvittering
- name: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering
- name: Forretningsmeldinger/Feil

next: Digitalpost
prev: sdp
next: Forretningsmeldinger/Digitalpost

---

h2. Forretningsmeldingene i Sikker Digital Post

Alle meldinger er beskrevet i "Standard Business Document":../forretningslag/StandardBusinessDocument/. Denne klassen inneholder to klasser:

* Det ene er "StandardBusinessDocumentHeader":../forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader som er felles for alle meldinger.
* Den andre er Meldingsklassen som enten er av typen Digitalpost, Feil eller Kvittering. Kvittering kan være av typen VarslingfeiletKvittering, Åpningskvittering eller LeveringsKvittering.

h3. Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.
@@ -28,7 +32,7 @@ Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

h3. Meldingstypene

Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../DocumentIdentification og er en av følgende:
Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../forretningslag/StandardBusinessDocument/DocumentIdentification og er en av følgende:

table(table table-striped).
|_. Type |_. Beskrivelse |
@@ -40,8 +44,8 @@ table(table table-striped).

h3. Felles meldingsatributt

Alle meldingene består av et felles attributt uavhengig av "meldingstypen":#meldingstypene.
Resten av attributtene er definert i de enkelte "meldingstypene, se over":#meldingstypene.
Alle meldingene består av et felles attributt uavhengig av meldingstypen.
Resten av attributtene er definert i de enkelte meldingstypene, se over.

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
@@ -57,5 +61,5 @@ Det er satt følgende krav til signaturen av forretningsmeldingene:
* Sertifikat for validering av signatur skal inkluderes i Signatur elementet
* Signeringsalgoritmen skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256.
* Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
* Signature skal være en signatur av Meldingen og signatur av "StandardBusinessDocumentHeader":../StandardBusinessDocumentHeader.
* BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":../../Aktorer, men KAN signeres av "Databehandler":../../Aktorer.
* Signature skal være en signatur av Meldingen og signatur av "StandardBusinessDocumentHeader":../forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader.
* BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer, men KAN signeres av "Databehandler":../forretningslag/Aktorer.

0 comments on commit 8a20212

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.