Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert eksempler med kommentarer fra møte med leverandørene, slik …

…at de kan jobbe videre med eksemplene.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 4, 2014
1 parent 87d76e7 commit 8a341dd13d0ab446a31527d4b2212af690f4eafd
@@ -12,14 +12,38 @@ Forretningsfeil sendes som egne "forretningsmeldinger":Melding
h3. Feil ved meldingsutveksling

Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault med feilkode enten Client eller Server.

h4. Client feil
Client vil typisk være en request som ikke validerer.
Server vil være en systemfeil, som vil ha en Leverandørspesifikk-generert feilkode og en feilmelding i faultString-elementet, ref. eksempelet under:
For disse tilfellene må Avsender løse problemet det forsøkes å sende meldingen på nytt.

h4. Server feil
Server vil være en systemfeil, som vil ha en Leverandørspesifikk-generert feilkode og en feilmelding i faultString-elementet,
For disse tilfellene kan Avsender prøve å sende meldingen på nytt, da feilen kan være forbigående.


ref. eksempelet under:


<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Header>
<eb:Messaging S12:mustUnderstand="true">
<eb:SignalMessage>
<eb:MessageInfo>
<eb:Timestamp>2014-02-10T15:21:42.821Z</eb:Timestamp>
<eb:MessageId>UUID-6@sender.example.com</eb:MessageId>
<eb:RefToMessageId>UUID-4@receiver.example.com</eb:RefToMessageId>
</eb:MessageInfo>
<eb:Error errorCode="EBMS:0101" severity="failure">
<eb:Description lang="en">FailedDecryption</eb:Description>
<eb:ErrorDetail>There is no message available for pulling from this MPC at this moment.</eb:ErrorDetail>
<refToMessageId.....
</eb:Error>
</eb:SignalMessage>
</eb:Messaging>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
@@ -50,9 +50,10 @@ P/eSbxmlpCIWGeKOtvQlwHWypRc09CjY29rzAjG9Ux4cAfGlYJVgmnaCpfJjvWSVsdH31/iCt5xAEYe7
Avsender til MF:

SBD.Type: Digitalpost/ Varslingfeil / Åpning / Levering / Feil :

<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:normal:identifier:123456789 (:avsenderidentifikator:1234) ">

SBD.Type: Digitalpost :
SBD.Type: PrioritertDigitalpost :

<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:123456789 (:avsenderidentifikator:1234) ">

@@ -126,11 +127,11 @@ Avsender til MF:

<eb:CollaborationInfo>
<!-- TODO lik for alle - kan utelates ref spec-->
<eb:AgreementRef>uri:som:identifiserar:samarbeidsprotokollavtalen</eb:AgreementRef>
<eb:AgreementRef>"PMode.Agreement :" = http://begrep.difi.local/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse</eb:AgreementRef>
<!-- TODO default AS4 service -->
<eb:Service>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/service</eb:Service>
<eb:Service>PMode[1].BusinessInfo.Service = "SDP"</eb:Service>
<!-- TODO default AS4 action -->
<eb:Action>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/action</eb:Action>
<eb:Action>"PMode[1].BusinessInfo.Action " = FormidleDigitalPost</eb:Action>
<!-- TODO detaljere innholdet av denne -->
<eb:ConversationId>%%SBD.InstanceIdentifier%%</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>
@@ -15,7 +15,6 @@
<xsd:choice>
<xsd:element name="levertTilPostkasse" type="LevertTilPostkasse"/>
<xsd:element name="aapnetAvMottaker" type="AapnetAvMottaker"/>
<xsd:element name="avvistAvMottaker" type="AvvistAvMottaker"/>
<xsd:element name="mottakerKunneIkkeVarsles" type="MottakerKunneIkkeVarsles"/>
<xsd:element name="feil" type="Feil"/>
</xsd:choice>

0 comments on commit 8a341dd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.