Skip to content
Permalink
Browse files

#51 - oversikt over eigarar av dei forskjellige elementa i pakken

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 11, 2014
1 parent 70539bc commit 8c42072cc40f2705c77c6e1eb1dfdf8f7b6a7847
Showing with 26 additions and 57 deletions.
  1. +5 −7 forretningslag/avsender_tilstanddiagram.textile
  2. +21 −50 forretningslag/meldingsformat.textile
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Tilstand for Sikker digital postforsendelse
title: Tilstander for Avsender
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

@@ -10,10 +10,9 @@ next: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur

---

h2. Tilstand for Sikker digital postforsendelse
h2. Tilstander for Sikker digital postforsendelse hos Avsender

Under er en beskrivelse av tilstanden for en forsendelse sett fra et Avsender system.
Målsetningen med tilstandsdiagrammet er å gi Avsendere en forståelse av hvilke prosesser og rutiner som bør etableres ved integrasjon mot Sikker digital post.
Under er en beskrivelse av tilstanden for en forsendelse sett fra Avsender. Målsetningen med tilstandsdiagrammet er å gi Avsendere en forståelse av hvilke prosesser og rutiner som bør etableres ved integrasjon mot Sikker digital post.

"!(img-responsive)tilstander_avsender.png(Utkast til tilstandsdiagram for prosess hos avsender)!":tilstander_avsender.png

@@ -26,7 +25,7 @@ table(table table-striped).
| Transportfeil | Avsender får transportfeil ved sending av digital post til Meldingsformidler. Posten vil ikke blir tilgjengeliggjort og Avsender er ansvarlig for å resende posten | ebMS/meldingsutveksling |
| Sending OK | Avsender har mottatt en Leveranse kvittering fra Postkasseleverandør som garanterer for at posten vil tilgjengeliggjøres og at Innbygger vil bli varslet | Leveransekvittering |
| Melding åpnet | Avsender har i den digital postforsendelsen påkrevd at Innbygger skal sende en åpningskvittering. Innbygger har akseptert at kvittering skal sendes tilbake og nå åpnet posten. | Åpningskvittering |
| Feil registrert | Avsender mottar en Feilmelding fra Postkasseleverandør eller har ikke fått en Leveransekvittering som forventet. Feilen må avvikshåndteres og skal ikke resendes. | Feilmelding , Avvikshåndtering |
| Feil registrert | Avsender mottar en Feilmelding fra Postkasseleverandør. Feilen må avvikshåndteres og skal ikke resendes. | Feilmelding , Avvikshåndtering |
| Avvikshåndtering | Feilmeldingen mottatt har informasjon om feilen må rettes av Avsender eller Sentralforvalter. Feil rapporteres som avtalt i bruksvilkår for Sikker digital post | samarbeidsportalen , Feilmelding |
| Melding avsluttet | Avsender avslutter meldingen enten ved at den er sendt vellykket eller ved at en feil er avvikshåndtert og eventuell ny post sendt | |

@@ -41,5 +40,4 @@ table(table table-striped).
| Feilmelding | Avsender mottar en Feilmelding fra Postkasseleverandør | Feilmelding |
| Kvittering mangler | Avsender skal få en Leveransekvittering fra Postkasseleverandør. Når dette ikke mottas må Avsender forvente at det har oppstått en feil. | Avvikshåndtering |
| Varsling feilet | Avsender mottar en Varslingfeilet kvittering fra Postkasseleverandør. Varslinger til Innbygger er dermed ikke utført som avtalt og må feilhåndteres | VarslingfeiletKvittering |
| Åpningskvittering | Avsender mottar en Åpningskvittering. Innbygger har åpnet posten. | Åpningskvittering |

| Åpningskvittering | Avsender mottar en Åpningskvittering. Innbygger har åpnet posten. | Åpningskvittering |
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Forretningsmeldingsstruktur
title: Struktur på melding
headtitle: Sikker digital post - Begreper
group: forretningslag

@@ -10,52 +10,23 @@ next: Forretningslag/StandardBusinessDocument

---

h2. Forretningsmeldingsformat

Alle meldinger sendt gjennom Sikker digital post infrastrukturen har samme grunnleggende struktur.

Utgangspunktet er at man har en forretningsmelding som skal formidles gjennom infrastrukturen.
Forretningsmeldingen er enten en sikker digital post melding, eller en kvittering/statusmelding relatert til en slik melding. Forretningsmeldingen kan også bestå av en del strukturert informasjon (xml) og etter eller flere vedlegg.

h2. Hovedstruktur

Forretningsmeldingen blir "pakket inn" i flere lag.

h3. Standard Business Document

Standard Business Document standarden lager et skille mellom forretningmeldingen og informasjonen som trengst for å identifisere, addressere og rute meldingen, uavhengig av hvilket
rammeverk som blir brukt for å utføre sendingen.

h3. Forretningsmeldingsstruktur

<div class="row">
<div class="col-md-12 list-group">

</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="StandardBusinessDocument/" class="list-group-item active">Standard Business Document</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader" class="list-group-item">Standard Business Document Header</a>
<a href="../meldinger/" class="list-group-item">Sikker digital post forretningsmelding</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-body">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<a href="Dokumentpakke/" class="list-group-item active">Dokumentpakke</a>
</div>
<div class="list-group">
<a href="Dokumentpakke/Manifest" class="list-group-item">Manifest</a>
<a href="Dokumentformat/" class="list-group-item">Hoveddokument m/vedlegg</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
h2. Overordnet struktur på forretningsmeldinger

Alle meldinger sendt gjennom Sikker digital post infrastrukturen har samme grunnleggende struktur, og består av følgende (nestede) hovedelementer, innenfra og utover:

* *Dokumentpakke* - dette er selve meldingen som skal sendes gjennom infrastrukturen. Denne består av et dokument med eventuelle vedlegg.
* *Forretningsmelding* - (forretnings)informasjon til Postkasse om hvordan Dokumentpakken skal behandles.
* *Standard Business Document* - (forretnings og ruting)informasjon til Meldingsformidler om hvordan Forretningsmeldingen skal behandles.
* *Transportinformasjon* (AS4/SOAP) - Informasjon som transportlaget trenger for å formidle meldingen mellom to punkt.

Tabellen under angir normal ansvarsfordeling/eierskap på de forskjellige delene av forretningsmeldingen. Eier har ansvar for å ivareta integriteten for sin del av meldingen, samt håndtering av integritet i neste nivå i meldingen.
I praksis betyr dette at eier er ansvarlig for signering av sin del.

table(table table-striped table-condensed).
|_. Element |_. Eier |_. Identifikator |_. Kontroll eierskap |_. Kommentar |
| Dokumentpakke | "Avsender":Aktorer | Manifest/Avsender | Signerte bruksvilkår med Sentralforvalter | Eierskapet til dokumentpakken blir bruk til å garantere integriteten til dokumentpakken over tid. Det kan tenkes at dokumentpakken blir signert av en "Databehandler":Aktorer. I så tilfelle bør dette klart framkomme av selve dokumentet, slik at Mottaker forstår sammenhengen. |
| Forretningmelding | "Avsender":Aktorer | DigitalPostMelding/Avsender | Registrert hos Sentralforvalter | Vil som regel være den samme som eier av dokumentpakken. |
| Standard Business Document | "Avsender":Aktorer | DigitalPostMelding/Avsender | Registrert hos Sentralforvalter | Skal alltid være den samme som eier av Forretningsmelding |
| Transportinformasjon | "Avsender": Aktorer | SBDH/Sender | Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter | Kan være den samme som over, men det er her det er forventet at det oftest vil være en "Databehandler":Aktorer. |

Meldingsformidler er ansvarlig for å validere eier-integriteten i meldingen på vegne av Sentralforvalter. Meldinger som ikke har gyldig integritet blir avvist. Integriteten blir sjekket ved å sammenligne virksomhetsidentifikator i virksomhetssertifikat med identifikator i meldingen på signaturen relatert til den delen av meldingen.

0 comments on commit 8c42072

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.