Skip to content
Permalink
Browse files

rettet feil i lenker og formatering

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 28, 2015
1 parent 1189820 commit 8f12e8af76b9e2dd92dc28f525faa960ee41c7c2
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 utskrift/index.textile
@@ -7,7 +7,7 @@ group: utskrift

id: utskrift

next: utskrift/brev
next: utskrift/Brev

children:
- name: utskrift/Brev
@@ -25,10 +25,10 @@ Post til innbygger adresseres til innbyggers "postadresse":../begrep/FysiskPosta
"Postadresse":../begrep/FysiskPostadresse henter Avsender fra folkeregisteret eller annet egnet register.
Brevene som sendes må tilfredstille "krav til utforming av brev":brev og vil bli lagt i en konvolutt i henhold til beskrivelsen "her":konvolutt.

Tjenesten tilbyr:
*Tjenesten tilbyr*

- både sending av "A- og B- post":Felles/posttype,
- "valg av farge eller sort/hvit utskrift":Felles/utskriftstype
- "håndtering av returpost":/Felles/returPostHaandtering.
* sending av "A- og B- post":/Felles/posttype,
* "valg av farge eller sort/hvit utskrift":/Felles/utskriftstype
* "håndtering av returpost":/Felles/returPostHaandtering.

Se også: "Prosessbeskrivelse for sending av papir post":../forretningslag/forretningsprosess_utskrift.

0 comments on commit 8f12e8a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.