Skip to content
Permalink
Browse files

dokumentasjon av støtte for fler vedlegg

Støtte for fler vedlegg. #182
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 21, 2016
1 parent dade94f commit 8f5c9c873855bae09ebc9e98fdb1bd0a062d1c9d
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 forretningslag/Dokumentpakke/index.textile
@@ -35,7 +35,7 @@ table(table table-striped).
|_. Fil |_. Kardinalitet |_. Beskrivelse |
| hoveddokument | 1..1 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| "manifest.xml":Manifest | 1..1 | "manifest":Manifest |
| vedlegg | 0..10 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| vedlegg | 0..200 | fil - se: krav til "filnavn og dokumentformat":../Dokumentformat/ |
| META-INF/signatures.xml | 1..1 | "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf signaturer av filene |

h3. Begrensninger

0 comments on commit 8f5c9c8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.