Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert dokumentpakke med oversikt over vedlegg og eksempel på melding

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 18, 2014
1 parent 508ae41 commit 8ff6085a44bb5499187dc1a44eff8706765b6de8
Showing with 91 additions and 7 deletions.
  1. +16 −3 DokumentPakke.textile
  2. +75 −4 index.textile
@@ -9,9 +9,8 @@ h3. DokumentPakke

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/DokumentPakke
- Term := DokumentPakke
- Definisjon := Informasjon om kryptering benyttet på dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Definisjon := Informasjon om kryptering og innhold i dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Kjelde := DIFI
- Kommentar :=

h4. Eigenskapar

@@ -35,5 +34,19 @@ h4. Xml eksempel
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
</sdp:DokumentPakke>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:DokumentPakke>
</pre>
@@ -3,11 +3,10 @@ layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---
h3. Integrasjonsguide:

* Integrasjonsguide
h3. Bakgrunn


Sikker Digital Post benytter

h3. Tjenestespesifikasjonen:

@@ -28,4 +27,76 @@ h3. Klassedefinisjonen:

h3. Eksempler:

* Relevante eksempelmeldinger
<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Melding
xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema"
xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
<sdp:Mottaker>
<dk:Person>
<!-- gjenbruke svaret frå kontaktregisteret, evt supplert med adresseinfo for fysisk post -->
</dk:Person>
<sdp:PostAdresse>
</sdp:PostAdresse>
</sdp:Mottaker>
<sdp:Avsender> <!-- Primært for visning - kan avvike frå sender i SBDH, men må korrospondere med org i payload/melding -->
<sdp:Identifikator autoritet="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</sdp:Identifikator>
<sdp:Navn>
<sdp:Tekst lang="no">Leikanger kommune</sdp:Tekst>
</sdp:Navn>
</sdp:Avsender>
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola Normann</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola Normann</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
<sdp:DokumentDato>2013-02-19T05:10:10Z</sdp:DokumentDato><!-- Åpningstidspunkt -->
<sdp:Sikkerhetsnivaa>3</sdp:Sikkerhetsnivaa>
<sdp:Varsel>
<sdp:VarslingsProfil>NormalKanAkkumulere</sdp:VarslingsProfil> <!-- Må inn med kodeverk -->
<sdp:Kanaler>
<sdp:Kanal type="mobil">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
<sdp:Kanal type="epost">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
</sdp:Kanaler>
</sdp:Varsel>
<sdp:DokumentPakke><!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
Sertifikater og slikt
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:DokumentPakke>
</sdp:Melding>
</pre>

0 comments on commit 8ff6085

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.