Skip to content
Permalink
Browse files

#36 - må lande kven som skal kontrollere integriteten (at sender har …

…lov til å sende på vegne av avsender - behandlingsansvarlig/databehandler relasjon). Postkassen kan i utgangspunktet godta alt her, sidan den berre mottar meldingar frå MF...
  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 9, 2014
1 parent 550995a commit 900ab90c6cea15b9a7b27dc08520ae394e8d7ced
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader.textile
@@ -6,15 +6,15 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding. FOrkortelse: SBDH
- Definisjon := Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding. Forkortelse: SBDH. Avsender og mottaker definert i SBDH vil alltid reflektere de tekniske endepunktene i meldingsutvekslingen.
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| HeaderVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen |
| Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker |
| Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør. |
{background:#ddd}.| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for konversasjonen rundt Digital Post i Databehandler sitt scope, generert av Avsender |

h3. Kommentar

0 comments on commit 900ab90

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.