Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert etter gjennomgang med leverandører, endringene er ikke gjor…

…t i begrepskatalogen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 18, 2014
1 parent 6c1b44e commit 9037fe18e3449915f0625cb0fb68d9ec825a3c09
Showing with 32 additions and 37 deletions.
  1. +29 −26 xsd/sdpManifest.xml
  2. +3 −11 xsd/sdpMelding.xml
@@ -1,29 +1,32 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
- Hvordan håndtere konflikt mellom info i sdpManifest og sdpMelding?
- Skal håndteres som en feil og gi feilmelding tilbake til avsender.
-
-->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Manifest xmlns:sbdh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema">
<!-- Ta med heile document headingen? -->
<sbdh:DocumentIdentification>
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
<sbdh:Standard>urn:no:kommune:leikanger:sdp:barnehage:1.0</sbdh:Standard>
<sbdh:TypeVersion>1.0</sbdh:TypeVersion>
<sbdh:InstanceIdentifier>2014/001</sbdh:InstanceIdentifier>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<sbdh:Type>Sikkerpost</sbdh:Type>
<sbdh:CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</sbdh:CreationDateAndTime>
</sbdh:DocumentIdentification>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola Norman's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>

<sdp:meldingsID>GUID</sdp:meldingsID>
<sdp:Avsender>
<sdp:Identifikator>2q342134fdasdfewa453q5#dsavasg</sdp:Identifikator>
</sdp:Avsender>
<sdp:Mottaker>
<!-- mulighet for bedriftsidentifikator -->
<ds:personidentifikator>010203040506</ds:personidentifikator>
</sdp:Mottaker>

<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf" >
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
<sdp:VedleggsListe>
<sdp:Dokument href="vedlegg1.html" media="all" mime="text/html">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:Dokument href="vedlegg2.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknadsvedlegg</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>


</sdp:Manifest>
@@ -60,6 +60,7 @@
<!-- Må inn med kodeverk -->
</sdp:Varsel>
<sdp:aapningskvittering>JA</sdp:aapningskvittering>
<sdp:IkkeSensitivHovedokumentTittel maxLength="100" >Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:IkkeSensitivTittel>

<sdp:DokumentPakke>
<!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
@@ -78,16 +79,7 @@
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf" >
<sdp:IkkeSensitivTittel maxLength="100" >Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:IkkeSensitivTittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe>
<sdp:Dokument href="vedlegg1.html" media="all" mime="text/html">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknad</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:Dokument href="vedlegg2.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>Opprinnelig søknadsvedlegg</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>


</sdp:DokumentPakke>
</sdp:Melding>

0 comments on commit 9037fe1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.