Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til lenke til forretningsprosessbeskrivelsen

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 21, 2015
1 parent 285337f commit 91e4a4e8ceb2f8d00a9638937ed776b604132e94
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 utskrift/index.textile
@@ -22,6 +22,8 @@ En tjeneste som tilbyr en papirposttjeneste ved å skrive ut posten på papir, k
Tjenesten bidrar til at Sikker digital posttjeneste fungerer som en totalleverandør for avsendervirksomhetene vedrørende post til innbyggere.
Tjenesten kan brukes for å sende forsendelser av brev til mottakere som har reservert seg eller ikke registrert/oppdatert sin kontaktinformasjon.

* "Prosessbeksrivelse for sending av post til utskrift og forsendelse":../forretningslag/forretningsprosess_utskrift

Post til innbygger adresseres til innbyggers "postadresse":../begrep/FysiskPostadresse og sendes til utskrifts- og forsendelsestjenesten via meldingsformidler.
"Postadresse":../begrep/FysiskPostadresse henter Avsender fra folkeregisteret eller annet egnet register.
Brevene som sendes må tilfredstille "krav til utforming av brev":brev og vil bli lagt i en konvolutt i henhold til beskrivelsen "her":konvolutt.

0 comments on commit 91e4a4e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.